วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Rajabhat Maha Sarakham University Journal

E-ISSN : 3027-8635 (Online)

นโยบาย (Policies) :

1. สนับสนุนผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
2. เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
3. สร้างช่องทางการสื่อสารองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

ขอบเขตงาน (Aims & Scope) :
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่เกี่ยวกับบทความวิชาการ บทความวิจัย ที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่
- สาขาการศึกษา
- สาขาเศรษฐศาสตร์
- สาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการ 
- สาขารัฐศาสตร์
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขานิติศาสตร์
- สาขาภาษาศาสตร์
- สาขาจิตวิทยา
- สาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยนำเสนอในรูปแบบ
1. บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์
2. บทความวิจัย ที่เป็นผลการวิจัยส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือเป็นทุกส่วนของผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์
3. บทวิจารณ์หนังสือ

วัตถุประสงค์ (Objectives) :
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
3. เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้อ้างอิงและไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
4. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

กำหนดเผยแพร่: ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

บทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ :
บทความทุกบทความจะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระจากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้น ๆ และสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ท่าน โดยได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (Double blind review)
 
ข้อกำหนดเฉพาะของวารสาร
1. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยใช้ระบบการประเมินบทความแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) (Double-Blind Peer Review)
2. ข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนี้ เป็นของผู้เขียนไม่ใช่ข้อคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในเนื้อหาของบทความ
3. กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอกแต่ต้องมีการอ้างอิงที่เหมาะสม
 
อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
1. บุคลากร และนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
     1.1 บทความภาษาไทย บทความละ 3,800 บาท
     1.2 บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,300 บาท
2. บุคคลภายนอก
     2.1 บทความภาษาไทย บทความละ 4,8000 บาท
     2.2 บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 5,300 บาท

ชำระค่าค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ได้ที่

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
สาขา : ห้าแยกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อบัญชี : เงินรับฝากและเงินประกัน มรม.
เลขที่บัญชี : 476-0-42091-6
*ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์จะเรียกเก็บเมื่อบทความผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากบรรณาธิการ


เจ้าของ
: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเทศไทย

2. อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเทศไทย

แจ้งยกเลิก ISSN และเลข E-ISSN เดิม และแจ้ง E-ISSN ใหม่และการจัดทำรูปเล่มวารสาร

2024-05-28

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจ้งยกเลิก ISSN และเลข E-ISSN เดิม และการจัดทำรูปเล่มวารสาร

ISSN (เดิม) : 1906-0181

E-ISSN (เดิม) : 2673-026X

แจ้งเปลี่ยนเลข E-ISSN ใหม่ ดังนี้

E-ISSN : 3027-8635

ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว
ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmuj
ตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์และอัตราค่าใช้จ่ายของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2021-03-08

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์และอัตราค่าใช้จ่ายของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้   1. บุคลากร และนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1.1 บทความภาษาไทย บทความละ 3,800 บาท 1.2 บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,300 บาท 2. บุคคลทั่วไปบุคคลภายนอก 2.1 บทความภาษาไทย บทความละ 4,800 บาท 2.2 บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 5,300 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ PDF ได้ที่ Download

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567 (January - Apirl 2024)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2567)

Rajabhat Maha Sarakham University Journal Vol.18 No.1  (January - Apirl 2024)

เผยแพร่แล้ว: 27-04-2024

กระบวนการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์บนความท้าทายในสังคมยุค 4.0

ชัชชษา จิตทวี, นิศารัตน์ โชติเชย, กิตติชัย เจริญชัย

1-12

การวัดแบบอิงกลุ่มและการวัดแบบอิงเกณฑ์ : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ

ระพินทร์ โพธิ์ศรี, สุกัญญา รุจิเมธาภาส, สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์

13-22

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สุนันทา กินรีวงค์, สุรกานต์ จังหาร, ประสพสุข ฤทธิเดช

210-221

ดูทุกฉบับ

Indexed intci_75