ปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546; Problems of Personal Witness Protection in a Criminal Case under the Witness Protection Act, B.E. 2546

Main Article Content

สุทธิชัย หล่อตระกูล

บทคัดย่อ

พยานบุคคลมีส่วนสำคัญยิ่งในการพิจารณาคดีอาญา เพราะเป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงที่ตนรู้เห็นมาต่อศาล อันจะทำให้ปัญหาต่างๆ ในคดีกระจ่างชัดนำมาสู่การวินิจฉัยที่ถูกต้อง สามารถลงโทษผู้กระทำผิดและปล่อยผู้บริสุทธิ์ให้ได้รับอิสรภาพโดยเร็วจึงอาจกล่าวได้ว่าพยานบุคคลเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมให้เกิดในสังคม แต่ปัจจุบันพยานบุคคลยังไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมทั้งที่รัฐต้องการประโยชน์จากพยานในการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมการศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคของพยานบุคคลในคดีอาญานี้ มุ่งประสงค์จะแสวงหาปัญหาและอุปสรรคตลอดจนถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
โดยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวคิดในการให้ความคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่าพยานบุคคลเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่จะเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม แต่พยานบุคคล อาจต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมายในการเข้ามาเป็นพยาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความปลอดภัยของตนเอง บุคคล
ในครอบครัวและผู้ใกล้ชิด ตลอดจนปัญหาจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับผู้เกี่ยวข้อง การได้มาซึ่งพยานบุคคลจึงจะต้องคำนึงถึงความต้องการของพยานและหาทางขจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับพยานเสียก่อน เมื่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆหมดไป ก็จะสร้างเสริมจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมด้วยการกระทำหน้าที่พลเมืองดีก็จะทำได้โดยง่ายขึ้น เพราะประชาชนจะรู้สึกว่ารัฐและบุคคลอื่นเห็นความสำคัญของพยาน และพยานได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบ

Personal witness is an important person for the consideration of a criminal case because he is a
key person who gives evidence in a court of law for the careful and proper consideration of the criminal case. The personal witness is also an important person who seeks for social justice. However,
nowadays the witness is not taken care properly which affects the proper and careful consideration forthe criminal case.
The objective of this study is to survey and analyze the problems of personal witness protection of
the criminal case under the Witness Protection Act, B.E. 2546 and also to find the solutions for the
problems. The research methodology consisted of study on history, concepts of personal witness
protection in the past and present including the criminal cases in Thailand and foreign countries.
The research findings indicate that the witness is an important person who can help the court
clerks consider the criminal case properly and fairly. However, the personal witness encounters many
problems of giving evidence in the court of law, for example: safety of witness, family and close friends,
and also the improper treatment to related people. Therefore, the problems mentioned should be
managed for the safety of witness before he gives the evidence in the court of law. The witness will be
also aware of his responsibility for society because he realizes that the state and people are aware of the importance of the witness.

Article Details

บท
บทความวิจัย