ฝากแผ่นดิน : บทประพันธ์เพลงเพื่อชาติ

Main Article Content

อชิมา พัฒนวีรางกูล

Abstract

บทประพันธ์เพลง ฝากแผ่นดิน สำหรับผู้อ่านบทกวี นักร้องเมซโซโซปราโน และออร์เคสตรา พรรณนาเรื่องราวเกี่ยวกับทหารไทย
คนหนึ่งที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยชีวิต พร้อมถ่ายทอดมุมมองของคนในครอบครัวทหารต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ในขณะ
เดียวกัน ได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อันได้ก่อให้เกิดความเสียหายและความสูญเสียต่อประเทศ
ชาติอย่างใหญ่หลวง
เพื่อให้บทประพันธ์เพลงสามารถที่จะเข้าถึงคนไทยทุกกลุ่มในสังคมได้ ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ในรูปแบบการอ่านบทกวีประกอบ
ดนตรี อันจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายของบทประพันธ์เพลงมากกว่าการฟังเครื่องดนตรีบรรเลงเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีภาษามา
อธิบายร่วมด้วย ผู้ประพันธ์ได้คัดเลือกบทกวีไทย “ฝากแผ่นดิน” ของ ก้องภพ รื่นศิริ มาร้อยเรียงประกอบดนตรีที่ประพันธ์ขึ้นใหม่
อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประพันธ์เพลงที่มีการอ่านบทกวีประกอบดนตรีคือการสร้างดนตรีให้มีความไพเราะ กลมกลืน
และสอดคล้องกับเนื้อหาของบทกวีอย่างเห็นภาพ โดยใช้เทคนิคการประพันธ์ต่าง ๆ เช่น เทคนิคการระบายสีเนื้อร้อง เทคนิคการปรับ
ทำนอง และเทคนิคการคัดทำนอง นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอีกด้วย โดยใช้เทคนิคการประพันธ์เพลง
ร่วมสมัยมานำเสนอสำเนียงและลักษณะจังหวะของดนตรีไทยในแบบประยุกต์
บทประพันธ์เพลง ฝากแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 องก์ เช่นเดียวกับบทกวี ฝากแผ่นดิน ได้แก่ องก์ที่ 1 คนดีที่จากไป องก์ที่ 2
ฝันของพ่อ องก์ที่ 3 ต้นกล้าของแม่ องก์ที่ 4 ฝังหัวใจ และองก์ที่ 5 ฝากแผ่นดิน บทประพันธ์เพลงใช้เวลาบรรเลงประมาณ 35 นาที

For My Beloved Motherland is intended for reciters, mezzo-soprano singers and orchestra. It depicts
a soldier who defends his nation with his lifeand the family ensuring the loss of its beloved son, father and
husband. At the same time, it reflects the division within the country, leading to ever-increasing conflicts
between people on different sides. The infighting thus inflicts pain and suffering to citizen of the country.
I determined to make this composition accessible for all strata of Thai society. Thus, it is presented in
the form of poetic music, which is the effective way to engage the audience with the text, not just the music.
Lyrics from GongbhoapRuensiri’sFor My Beloved Motherland are accompanied by the music I compose. To
make this poetic music effective, the music and the words must intertwine to make audience understand and
feel the message of this composition. Various techniques are used to convey the poet’s messagesuch as
word painting, transformation, and quotation. In addition to blending Thailand’s identity, harmonization and contemporarycomposition techniquesincorporating rhythm and accent of Thai music are also used in the
composition.
There are five movements to For My Beloved Motherland. This is the same number of movement
GongbhoapRuensiri’s poem possesses. Respectively, the five movements are The Departed Good Soul
(คนดีที่จากไป), Father’s Dream (ฝันของพ่อ), Mother’s Son (ต้นกล้าของแม่), In the Heart (ฝังหัวใจ) and Passing
On (ฝากแผ่นดิน).For My Beloved Motherlandruns for approximately 35 minutes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article