การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2546-2550;Citation Analysis of Educational Administration Theses, Rajabhat Universities in Northeastern Region, 2003 - 2007

Main Article Content

กาญจนา หักทะเล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอ้างถึงที่ปรากฏในบรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในด้านจำนวนการอ้างถึง ประเภท ขอบเขตเนื้อหา ภาษา และอายุของเอกสารที่ได้รับการอ้างถึง
ประชากรที่ใช้การวิจัย ได้แก่ วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.
2546-2550 จำนวน 924 ชื่อเรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ และแบบบันทึกข้อมูลเอกสารที่ได้รับการ
อ้างถึง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า
การอา้ งถงึ ในวทิ ยานพิ นธ ์ มีจาํ นวนทั้งสิ้น 56,944 รายการ ประเภทของเอกสารที่ไดรั้บการอา้ งถงึ มากทีสุ่ดคือหนังสอื มีขอบเขต
เนื้อหาในสาขาวิชาบริหารการศึกษา โดยจำแนกเป็นด้านหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารจัดการการศึกษา และ
ด้านการบริหารทรัพยากร ตามลำดับ ภาษาของเอกสารที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดคือ ภาษาไทย และอายุของเอกสาร ที่ได้รับการอ้าง
ถึงมากที่สุด คือ 6-10 ปี

The objective of this research was to analyze the bibliography citations in the educational administration
theses of Rajabhat Universities in the Northeastern Region. The study counted the total number of citations
made in these theses and determined the type, content area, language, and age of the cited documents.
The population of this study consisted of 924 master’s theses disseminated in the period 2003 to 2007. The
research instruments were two record forms, one was used to study the theses and the other was used to
analyze the bibliography citations. The statistics used for data analysis were frequency, percentage and
mean.
Findings of study revealed that the total number of bibliography citations of 924 master’s theses was
56,944 items. The analyses of these citations showed that ‘book’ was most cited type of document. The content
area of cited documents was concentrated in educational administration, which included the following subfields: principles and processes of educational administration, educational management, and educational
resource management. The majority of cited documents were in the Thai Language. The age of the most cited documents was 6 to 10 years.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article