ความคาดหวังกับการบรรลุความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตสมรสของหญิงไทย ที่แต่งงานกับชายเดนมาร์ก Expectation and Fulfillment of Thai-Danish’s Quality of Married Life

Main Article Content

อาพาภรณ์ ปั่นรัศมี
เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
สากล สถิตวิทยานันท์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและระดับการบรรลุความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตสมรสของหญิงไทยที่
แต่งงานกับชายเดนมาร์กในด้านการสื่อสารระหว่างคู่สมรส ด้านการปรับตัวในชีวิตสมรส ด้านการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลสำคัญ
ภายนอกครอบครัว ด้านความรักความอบอุ่น และระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรส กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นหญิงไทยที่แต่งงาน
กับชายเดนมาร์กที่ปัจจุบันยังอยู่กินด้วยกันทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณคือ หญิงไทยที่สมรสกับ
ชายชาวเดนมาร์ก ปัจจุบันยังอยู่กินด้วยกันทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 83 คน และในจำนวนนั้นมีผู้สมัครใจให้
ข้อมูลในส่วนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 10 คน เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อเสริมผลการศึกษาเชิงปริมาณ ผลวิจัยพบว่า
ด้านความรักความอบอุ่น ระดับความคาดหวังอยู่ในระดับสูงส่วนระดับการบรรลุความคาดหวังอยู่ในระดับสูงมาก ด้านการ
สื่อสารระหว่างคู่สมรสของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายเดนมาร์ก ระดับความคาดหวังและการบรรลุความคาดหวังอยู่ในระดับสูง ด้านการ
ปรับตัวในชีวิตสมรส ระดับความคาดหวังและการบรรลุความคาดหวังอยู่ในระดับสูง ด้านการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลสำคัญนอก
ครอบครัว ระดับความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางส่วนการบรรลุความคาดหวังอยู่ในระดับสูง ส่วนระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรส
ของหญิงไทยที่แต่งงานกับชายเดนมาร์กอยู่ในระดับสูง

The purpose of this research is to study the expectation and fulfillment of the Thai-Danish’ quality
of married life in various aspects including communication with their spouses, marital adjustments, social
support from key persons outside the families, familial love and care, marital satisfaction. The target group
was Thai women who were married to Danish men, and the couples living together either in Thailand or abroad.
Quantitative data were obtained from 83 qualified women, 10 of whom also agreed to give qualitative information.
The research found that regardingThai women’s expectation and fulfillment of their marriages to Danish men
in terms of familial love and care, their expectation was at a high level and while their fulfillment was at a very
high level. Expectation and fulfillment were also at the high level in terms of communication with their spouses
and marital adjustments. In terms of expectation to social support from key persons outside the families, the findings showed a medium level but fulfillment was at high level. Marital satisfaction of the Thai women to
married life was at high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article