ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง Problems in Writing English of the New-entry University Students: A Case Study of Prince of Songkla University, Trang Campus

Main Article Content

ปิยวรรณ ร่งวรพงศ์

Abstract

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประการที่สอง ค้นหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา และประการที่สาม
พัฒนาแนวทางปรับปรุงโครงการปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ งานวิจัยชิ้นนี้เก็บข้อมูลจากงานเขียนของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 62 คนและแบบเรียนภาษาอังกฤษในโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการปี 2556 ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาสามารถทำแบบฝึกหัดในแบบเรียนซึ่งเป็นแบบเติมคำโดยส่วนใหญ่ได้แต่มีปัญหาในทักษะการเขียนเป็นอย่างมาก กล่าว
คืองานเขียนของนักศึกษาสะท้อนถึงอิทธิภาษาที่ 1 ต่อภาษาที่ 2 โดยสามารถจำแนกปัญหาในการเขียนได้ 4 ประการ คือปัญหาด้านโครงสร้าง
ประโยค ไวยากรณ์ การใช้คำและการสื่อความหมายโดยรวมของประโยค เมื่อวิเคราะห์แบบเรียนที่ใช้ในโครงการปรับพื้นฐานพบว่าไม่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ผู้วิจัยเสนอกลวิธีในการปรับปรุงทักษะการเขียนของนักศึกษาและแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ของโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการและยังมีข้อแนะนำในเชิงการสอนและหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

The purpose of this study was to 1) investigate problems in English writing of new-entry students from
Prince of Songkla University Trang Campus; 2) find out ways to improve students’ writing skills; and 3) to
provide recommendations for the improvements of the preparatory project. The participants were 62
new-entry students. Data was gathered from the students’ writing worksheets and analyzed using the thematic
analysis approach. The findings showed that the students had competence in routine textbook-style exercises.
However, the analysis of their original writing indicates significant deficiencies in their English skills, which
were categorized in four key areas: sentence structure deficit, grammatical errors, wording inappropriacy,
and lack of sentence holistic meaning. These shortfalls reflect the strong influence of L1 on L2, and reveal a
call for student needs analysis. Strategies for improving students’ writing skills are proposed and ways to
improve the preparatory project are discussed. Recommendations in terms of pedagogy and curriculum are
also offered to both teachers and university administrators.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article