การพัฒนาครูด้านการใช้โปรแกรมนำเสนอ โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม Teacher Development Focus on Using Presentation Program in Baan Kheng Mittaparp 139 School, Chiang Yuen District, Maha Sarakham Province

Main Article Content

ปรีชา ประยงค์หอม

Abstract

การพัฒนาครูด้านการใช้โปรแกรมนำเสนอ โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาครู ใหมี้ความร ู้ ความสามารถ และทักษะดา้ นการใชโ้ ปรแกรมนำเสนอ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผเู้ ขา้ รับการฝกึ อบรม
การพัฒนาครูดา้ นการใชโ้ ปรแกรมนำเสนอ กลมุ่ เปา้ หมายที่ใชใ้ นการวิจัย ไดแ้ ก ่ ครู จำนวน 9 คน ไดม้ าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม แบบสังเกต และแบบ
สัมภาษณ์์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมนำเสนอ ตามกรอบการศึกษาทั้ง 8 ขั้นตอน
สามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความสามารถตามกรอบเนื้อหาที่กำหนดได้ในระดับดี
2. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด

This research aimed to develop the teachers to gain knowledge, ability and skills by using presentation
program, and to study the trainees’ satisfaction focusing on using presentation program in Baan Kheng
Mittraphap 139 School. The target group used in the research was nine teachers, selected through the
purposive sampling. The instruments used in the research were an achievement test, a satisfaction
questionnaire, an observation form and an interview form. The statistics used for analyzing data were
percentage, mean, and standard deviation.
The results of the research were as follows:
1. The development of the target group by workshop activity using presentation program based
upon the eight steps of educational frames. The program could improve the target group to gain knowledge
and ability as the content frame which was rated at a good level.2. The satisfaction of the target group in three basic elements: input, process, and output was rated
at the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article