ภาพลักษณ์ของโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ตามทรรศนะของประชาชน เขตตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ The Image of Nachueak Witayasan School as the Point of View of People in Nachueak Sub-district, Yangtalad District, Kalasin Province

Main Article Content

รัตนา ศรีจักร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาพลักษณ์ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของโรงเรียน
นาเชือกวิทยาสรรพ์ตามทรรศนะของประชาชนเขตตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ประชาชนในเขตตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 269 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent samples) และ F-test (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประชาชนเขตตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเชื่อถือ ด้านการยอมรับ และด้าน
ความศรัทธา
2. ประชาชนที่มีเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน นาเชือกวิทยาสรรพ์ โดย
รวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ คือ ด้านความเชื่อถือ ควรพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะความรู้เพิ่มมากขึ้น ด้านการยอมรับ ควรเน้นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทดี ห่างไกล
ยาเสพติด เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม และด้านความศรัทธา ครูและนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น และประชาชน
ต้องการให้มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนเป็นคอนกรีตพร้อมมุงหลังคากันแดดและฝน และควรแยกอาคาร
เรียนของระดับอนุบาลออกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก เพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับเด็กอนุบาล

The purposes of this research are to study and compare the image and the recommendations to
improve the image of Nachueak Witayasan School as the point of view of people in Nachueak Sub-district,
Yangtalad District, Kalasin Province. The samples used in this study consisted of 269 people who were living in Nachueak Sub-district, Yangtalad District, Kalasin Province, selected through the stratified random sampling.
The instruments used in this study were a questionnaire and an interview form. The statistics used for analyzing
data were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test (Independent samples) and also F-test
(One-way ANOVA) for hypothesis testing.
The research results were as follows:
1. The opinion of people on the image of Nachueak Witayasan School was rated at a high level
difference from high to low: reliability, acceptance, and faith as a whole and an individual.
2. The opinion of people who were classified in different genders, status and educational background
was not significant difference as a whole and an individual.
3. The recommendations to improve the image were as follows: Reliability, the students should be
gained more skills and knowledge. Acceptance, the enhancement and conscious mind should be emphasized
the students on good morals, ethics, courtesy, moving away from drugs in order to be a good citizen. And
faith, teachers and students should be more participated in the local development. The people would like to
have cover ways to connect each building. The school compound should be concrete area with roof to protect
sunshine and rain. The building of kindergarten should be separated from other building in order to be
convenient and appropriate.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article