การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

Main Article Content

นพเก้า Noppakao Naphatthalung ณ พัทลุง Naphatthalung

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิตครูชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2) แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดความสามารถในการปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน มีผลการประเมินคุณภาพในระดับมากที่สุด
2. ผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน พบว่า นิสิตครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนิสิตครูมีความสามารถในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับดีมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article