การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกรีนไอทีสำหรับสถาบันอุดมศึกษา;Development a Model of Green IT Management for Higher Education Institutions

Main Article Content

ธรัช อารีราษฎร์
ละอองทิพย์ มัทธุรศ
มนต์ชัย เทียนทอง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานกรีนไอทีสำหรับสถาบันอุดมศึกษา และประการที่สอง
เพื่อศึกษาความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพของรูปแบบการดำเนินงานกรีนไอทีสำหรับสถาบันอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่สัมพันธ์ หรือเป็นผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาที่กำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5
คนเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพรูปแบบดำเนินงานกรีนไอทีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาผลการวิจัยพบว่า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article