ปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม Problems of Medicine and Dietary Supplement Use of the Elders in Town Municipality, Maha Sarakham Province

Main Article Content

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร Oranuch Wongwattanasathien
กนกพร ทองสอดแสง Kanokporn Tongsodsang
ฉัฐพร งามเกลี้ยง Chathaporn Ngamgleng

Abstract

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ประการที่สอง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และประการที่สาม เพื่อจัดทำ
เวทีให้ความรู้การใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก่ตัวแทนผู้สูงอายุ การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนา (Descriptive study)
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังจำนวน 199 คน ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.38 เพศชาย ร้อยละ 23.62 เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
และไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 26.63 รองลงมา คือ เป็นโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิต คิดเป็นร้อยละ 15.07 ยาที่ใช้มากที่สุด คือ
ยา Simvastatin ซึ่งเป็นยาลดไขมันในเลือด ร้อยละ 53.27 รองลงมายา คือ ยา Metformin ซึ่งเป็นยาลดนํ้าตาลในเลือด ร้อยละ
45.23 สว่ นทัศนคตทิ ีม่ ตี อ่ ผลติ ภณั ฑเ์ สรมิ อาหาร คือ ผลิตภณั ฑเ์ สรมิ อาหารมกั มกี ารโฆษณากลา่ วอา้ งเกนิ ความจรงิ มคี า่ เฉลีย่ มากทีสุ่ด
นอกจากนี้ผู้ป่วยไม่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร้อยละ 68.84 เคยรับประทาน แต่เลิกไปแล้ว (เกิน 1 ปี) ร้อยละ 14.07
ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เคยรับประทาน แต่เลิกไปแล้ว ที่มีการใช้มากที่สุด คือ รังนก ร้อยละ 28.57 เหตุผลที่เลิกใช้คือราคาแพงและ
รับประทานแล้วไม่เห็นผล ผู้ป่วยรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ คิดเป็นร้อยละ 17.08 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการใช้มากที่สุด

This research aimed to 1) investigate problems of medicine and dietary supplement use of the elders
in Town Municipality, Maha Sarakham Province, 2) to find guidelines or solutions for solving problems and 3)
to disseminate knowledge of medicine and dietary supplement use for the elders in town municipality, Maha
Sarakham Province. Data of the descriptive study was collected from 199 elders with chronic disease aged
60 years and over who lived in town municipality, Maha Sarakham Province.
The study revealed that 76. 38 percent of the subjects were female and 23.62 percent were male; 26.63
percent of the subjects suffered from diabetes, blood pressure, and cholesterol; and 15.07 percent of them
suffered from diabetes and cholesterol; the medicine mostly used by the subjects was Simvastatin (53.27
percent) for reducing cholesterol, and Metformin (45.23 percent) for reducing blood sugar. Regarding their
attitudes toward dietary supplements, the study revealed that the overall opinion of the respondents on
exaggeration of dietary supplements was at the highest level ( = 3.87, S.D. = 0). The elderly patients never
used dietary supplements (68.84 percent). They used to take dietary supplements, and they quitted over a
year (14.07 percent). Regarding dietary supplements, they used to take mostly was bird’s nest soup products
(28.57 percent), and the reasons for quitting the products was expensive and ineffective. However, there were
17.08 percent of the subjects have used dietary supplements, and essence of chicken products were used
mostly (32.35 percent); and the reasons for using them were to get rid of fatigue, for physical well-being, to
get better health, and their high nutritional value.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article