การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 School Board Participation in Academic Affairs Administration in Schools under Buriram Primary Educational Service Area

Main Article Content

เด่นมหาชัย นันธิษา Denmahachai Nanthisa
สุนทร โคตรบรรเทา Sunthon Kohtbantau

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ ประการแรก เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 3
ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ประการที่สอง
เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการ ในการบริหารงานทั้ง 3 ด้าน จำแนก
ตามตัวแปรต้นได้แก่ ขนาดสถานศึกษาและสถานภาพ และประการที่สาม เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่าง
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 321 คน
ซึ่งได้มาโดยตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน และการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น และมีค่าความเชื่อมั่น .97 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article