อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการทำงานของสื่อมวลชนท้องถิ่น Social Media Influence on the Functioning of the Local Media

Main Article Content

พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ Puangchomphu Chaiala Sangrungruengroj

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนการทำงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนการทำงานของสื่อมวลชน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
สื่อมวลชนท้องถิ่นจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นได้ส่งแบบสอบถามไปยัง
สื่อมวลชนท้องถิ่น จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากรายชื่อและได้รับ
แบบสอบถามกลับมาจำนวน 124 ชุด นอกจากนั้นการวิจัยครั้งนี้ยังได้ทำการสัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นจำนวน 5 คน จาก 5 จังหวัด
ด้วยวิธีเลือกตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้ สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า

The aims of this study were to examine the behavior of using online social media on the operation of local
mass media including the factors influencing their behavior. Subjects used in the research were the local mass
media who were working in Maha Sarakham, Roi-et, Kalasin, Khon Kaen and Udontani provinces, selected
through purposive sampling. Four hundred questionnaires were launched to them by simple random sampling
technique. The one hundred and twenty four questionnaires were returned. Five Local mass media from five
provinces were interviewed by purposive sampling technique. The descriptive statistics, percentage, and mean
were used for analyzing data.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article