การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบท The Learning Promotion of Community Using ICT, The Project of Tele-Center for Education and Development in Rural Area

Main Article Content

วรปภา อารีราษฎร์ Worapapha Arreerard
สมเจตน์ ภูศรี Somjet Poosri

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษากรอบแนวคิดในการดำเนินงานพัฒนารูปแบบความร่วมมือการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชนในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาชนบทโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผย
แพร่ข้อมูล ประการที่สอง พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
การพัฒนาชนบทโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประการที่สาม ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาชนบทโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และประการที่สี่ ศึกษาการยอมรับและนำไปใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 โรงเรียน เครื่องมือ
การวิจัย จำนวน 4 ชุด และสถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article