วัฒนธรรมดนตรีชนเผ่าน่าซีในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน : บทบาท การอนุรักษ์ สืบทอดและพัฒนา;Naxi Ethnic Minority Music Tradition in Lijiang Yunnan Province: Role, Conservation, Transmission and Development

Main Article Content

ศิลปชัย เจริญ1, เจริญชัย ชนไพโรจน์2 และท Silapachai Charoen1, Jarernchai Chonpairot2, and Tinnakorn Attapaiboon3

Abstract

การวิจัยเรื่องวัฒนธรรมดนตรีชนเผ่าน่าซีในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน : บทบาท การอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาในครั้งนี้
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ ประการแรก ศึกษาลักษณะของดนตรีของชนเผ่าน่าซี และบทบาทของดนตรีต่อวิถีชีวิต
ของชนเผ่าน่าซีในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน และประการที่สอง เพื่อศึกษาแนวทางการ อนุรักษ์ สืบทอดและพัฒนาดนตรีชนเผ่าน่าซี
ในเมืองลี่เจียงมณฑลยูนนานดนตรีของชาวน่าซีเป็นสัญลักษณ์แห่งความสอดคล้องและความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ผ่านดนตรี ดนตรีน่าซีแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ดนตรีที่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ และดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทางโลก
เครื่องดนตรีของชนเผ่าน่าซี มีทั้งเครื่องดนตรีที่เป็นของดั้งเดิมและได้รับเอาเครื่องดนตรีของต่างชนเผ่าเข้ามาเดิมชนเผ่าน่าซีมีการเล่น
ดนตรีแบบของชนเผ่าอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสมาคมดนตรีโบราณน่าซีของเมืองลี่เจียงขึ้นการสืบทอดดนตรีชนเผ่า
น่าซีมี 3 แบบ คือ 1) การสืบทอดจากบรรพบุรุษ 2) การสืบทอดจากครูดนตรี และ 3) การสืบทอดด้วยการจดจำจากประสบการณ์
แนวทางในการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาดนตรีชนเผ่าน่าซี แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร มีการจัดให้มีการเรียนการสอน
ดนตรีน่าซีอย่างจริงจัง โดยเชิญครูดนตรีอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ แนวคิดและอุดมการณ์ทางดนตรีต่างๆ
แก่ผู้เรียน และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อเก็บรวบรวมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดนตรีชนเผ่าน่าซีเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอด
เผยแพร่และพัฒนา 2) ด้านเครื่องดนตรี มีการจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดนตรีน่าซี เพื่อเก็บรวบรวมเครื่องดนตรีน่าซีโบราณ
มีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดทำข้อมูลสารสนเทศและทำสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งซีดี วีซีดี ดีวีดี แนะนำเครื่องดนตรี
ทั้งประวัติความเป็นมา วิธีการฝึกหัด วิธีการบรรเลงและเทคนิคต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ ทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หรือภาษา
อื่นๆ มีการส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องดนตรีแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ มีการออกใบรับประกันหรือใบรับรองคุณภาพ จากผู้ผลิต
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพสินค้า มีการเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการทำกล่องใส่ที่สวยงามสะดวกแก่การ
ใช้งาน และมีคู่มือประกอบเครื่องดนตรี และ 3) ด้านบทเพลงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลง ทั้งประวัติความเป็นมา บทร้อง
ทำนอง โน้ตเพลงทั้งแบบดั้งเดิมและแบบโน้ตสากล รวมถึงการบันทึกลงแถบบันทึกเสียง วีซีดี ดีวีดี นำมาจัดเก็บรวบรวมเข้าฐานข้อมูล
เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ต่อไปมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแสดงบทเพลงเก่าเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการประพันธ์บทเพลงขึ้น
ใหม่หรือเรียบเรียงบทเพลงให้มีความน่าสนใจและทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นการเพิ่มและพัฒนาบทเพลงของชนเผ่า และมีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

This qualitative research, entitled “Naxi Ethnic Minority Music Tradition in Lijiang, Yunnan
Province:Role, Conservation, Transmission and Development,” aimed at 1) examining the characteristics of
theNaxi ethnic minority music and the role of the musical life of the Naxi ethnic minority in Yunnan Province;
and 2) exploring the guidelines for conservation, transmission and development of Naxi ethnic minority music
in Yunnan Province. The Naxi’s music is a hexatone with six notes and is classified into 2 groups based on
the composition which are 1) sacred music, performed during religious rituals and 2) beliefs and livelihood
music which include weddings, music for children, music to accompany daily chores, mountain music,
dancing, funerals and mourning. The transmission of Naxi music has remained consistent for generations
and can be classified into 3 methods. The first method is the transmission of musical knowledge and skills
through family members which were passed down by grandparents to their children and eventually to their
grandchildren. The second method is through direct tutoring of instructors. The third method is an indirect
learning and teaching format where students observe, memorize and try to duplicate the rhythms and notes
of their teacher and other musicians. The Naxi’s music has been largely preserved throughout their historywhich
is due to the geographic isolation of the community and through the efforts and dedication of the Naxi’s in
safeguarding their culture. Regular performances of Naxi music can be seen daily at the Naxi ancient music
hall in Lijiang city.The Naxi’s music hall and cultural center has successfully contributed to the conservation
and revitalization of their music heritage.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article