กระบวนการเรียนการสอนดนตรีในวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งมณฑลยูนนาน ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน;Music Teaching and Learning Processes at College of Music, Yunnan Art University, People’s Republic of China

Main Article Content

สมเกียรติ ภูมิภักดิ์1 Somkiat Pumipak1
สุพรรณี เหลือบุญชู2 Supunnee Leauboonshoo2
ทินกร อัตไพบูลย์3 Tinnakon Attapaiboon3

Abstract

กระบวนการเรียนการสอนดนตรีในวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศและเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว สร้างระบบให้นักศึกษา
ทุกคนพักหอพักของสถาบันเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ทบทวนการเรียน ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านดนตรีทั้งในและนอกเวลาได้
อย่างเต็มที่ พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน อาจารย์มีหน้าที่
รบั ผดิ ชอบการสอนเพยี งอยา่ งเดยี วเทา่ นัน้ ตดิ ตาม ประเมินผลการสอนของอาจารยท์ ัง้ ระหวา่ งการสอนและหลงั สอนสรา้ งโอกาสและให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เขียนบทความ ตำราทางวิชาการตลอดจนมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและระหว่างสถาบันการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งมณฑลยูนนาน มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทำให้นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียน
รู้มีองค์ความรู้ ความสามารถ สร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับสูง ทำให้วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งมณฑลยูนนานมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

This research aims to study the development of music teaching and learning processes at the College
of Music, Yunnan Art University, Republic of China. The educational process and development focus on the
students where they receive individual tutoring with rigorous training and practice, to become professionals
in music. Because most students reside in campus residence halls, they are given opportunity to fully practice
and review their lessons. The instructors are mostly full time professionals and scholars with their responsibility
restricted to only teaching with no administrative duties. Instructors at the college are also provided with
opportunities to extend their knowledge, exchange ideas, and the students and instructors are regularly
evaluated so that improvements can be suggested and applied during their education. The evaluation process
insures that students graduate in accordance with the qualifications specified in the curriculum and that
instructors continuously develop their teaching methods with the use of technology and knowledge in producing 

quality graduates to become music professionals. These educational practices have resulted in good reputation
of this college of music being highly recognized at the international level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article