มุมมองของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ ในการสอนวิทยาศาสตร์;Pre-service Science Teachers’ View onUsing Information and Communication Technology (ICT) inScience Teaching

Main Article Content

เอกภูมิ จันทรขันตี1 Ekgapoom Jantarakantee1

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษามุมมองของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และประการที่สอง ศึกษาความต้องการของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในการได้รับความช่วย
เหลือเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มที่ศึกษา
ได้แก่ นิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตครูแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 52 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิธีการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อคำถามปลายเปิด ให้นิสิตเขียนอธิบายความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์
ผู้สอนเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่ม (theme) พร้อมทั้งหาค่าความถี่ของจำนวนนิสิตในแต่ละกลุ่มเนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า นิสิตทุกคนเห็นด้วยกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์เพราะจะ
ทำให้เกิดประโยชน์หลายประการ แต่อย่างไรก็ตามนิสิตยังมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้สอนในสถาบันผลิตครูเพื่อ
พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการเลือก การพัฒนา และการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้อธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน

This research aimed to study 1) the pre-service science teachers’ view onusing information and
communication technology (ICT) inscience teaching and 2) their need for getting support to develop the
ability to integrate ICT into their teaching practice. The participants were a cohort of 52 third year pre-service
science teachers at one of the teacher producing institutes in Bangkok, who enrolled in the Science and
Technology Learning and Teaching Course at the Secondary Level in the second semester of academic year
2013. The instrument was an open-ended questionnaire, which asked the participants to express their view
on the use of ICT inscience teaching and their need for theinstructor’ssupport to develop the ability to integrate 

ICT into science teaching.The data were analyzed by content analysis; coding, generating themes and
calculating the Frequency of the pre-service science teachers in each theme. The findings showed that all
respondents were aware of the benefits and intended to use ICT in their teaching.However, they still needed
support from the course instructor to develop their ability of ICT selection, development, and integration into
science teaching;especially how to use ICT to explain science concepts to the students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article