รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส;Typicality of Digital TV Broadcasting Technology Management Model of Thai PBS

Main Article Content

สาธิต ดิษโยธิน1 Sathit Disyothin1
นิษฐา หรุ่นเกษม2 Nitta Roonkasem2
เปรื่อง กิจรัตน์ภร3 Preang Kitratporn3
ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์4 Nathanam Wiriyawit4
ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว5 Saranthorn Sasithanakornkaew5

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงของรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีการออกอากาศ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประการที่สอง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีการออกอากาศ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และประการที่สาม ศึกษารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้อ????านวยการ กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพเป็นจริงของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยที่มีอุปกรณ์ผลิตรายการด้วยระบบ
ดิจิทัลHD (High Definition) ที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยมีห้องส่งมีรถถ่ายทอดนอกสถานที่ (OB) ห้องเชื่อมโยงสัญญาณ และรถ DSNG
(Digital Satellite News Gathering)
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมี 3 ด้าน
คือ 1) ด้านการจัดองค์กร ได้แก่ การก????าหนดหน้าที่ของงาน การแบ่งงาน หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่ปรึกษาและหน่วยงานสนับสนุน
2) ด้านบุคลากร ได้แก่ การบริหาร การปฏิบัติการ การผลิตข่าวและรายการ การพัฒนาสื่อสาธารณะ และ3) ด้านเทคโนโลยีการผลิต
ได้แก่ การพัฒนาการออกอากาศระบบดิจิทัลแบบ HD อุปกรณ์ในการผลิตรายการ ศักยภาพของผู้ท????างานทางเทคนิคการออกอากาศ
และวิศวกรรม
3. รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้แก่ 1) ด้านการจัดองค์กร
2) ด้านบุคลากร และ3) ด้านเทคโนโลยีการผลิต

The objectives of this study were: firstly, to identify the existing condition of technology management
model of digital TV broadcasting Thai PBS. Secondly, to study factors affecting technology management 

model of typicality of digital TV broadcasting of Thai PBS. And thirdly, to study a technology management
model of digital TV broadcasting. The samples consisted of three groups: group 1, technicians; group 2,
senior executives and directors; and group 3, management experts. The research instruments included a
questionnaire, an in-depth interview, and an evaluation form. Collecting data was used by in-depth interview
and questionnaire. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, and standard deviation.
The findings were as follows:
1. The existing condition of Thai PBS digital TV broadcasting was the first station which produced
the media by using high definition digital completely. There were master control rooms, outside broadcasting
van, and network connection room and digital satellite news gathering buses (DSNG).
2. There were three factors affecting technology management model of Thai PBS digital TV
broadcasting: 1) organization management such as work performance setup, main office work, supervised
and supportive office, 2) personnel such as administration, operation, news and program production, public
media development, and 3) production technology such as HD TV digital broadcasting system development,
production equipment, broadcasting technicians and engineering.
3. The technology management models of TV digital broadcasting were: 1) organization management,
2) personnel and 3) production technology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article