การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนบ้านบางเหรียงใต้ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา;Agro-tourism Management of Bangrieang Tai Community, Kuanneing District, Songkhla Province

Main Article Content

สุจิตราภรณ์ จุสปาโล1 Sujitraporn Jussapalo1

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการออกแบบรายการนำเที่ยวที่เชื่อม
โยงไปยังแหล่งเรียนรู้ในตำบลบางเหรียง จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพในการ ดึงดูด
ใจด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนารายการนำเที่ยวบนฐานการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนเชิงอนุรักษ์บนวิถีความพอเพียง เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งแบบไปกลับและค้างคืนเพื่อรองรับการเปิดการท่องเที่ยวอาเซียน
และสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

This study aimed to study the potential of agro-tourism resources management and tour program
design which related to the learning sources in Bangrieang Tai, Songkhla. The data were obtained from
interviews, focus group discussion and brainstorming from the community leaders, community people, and
entrepreneurs. The study found that the tourist attractions were motivated agro-tourism. It could develop
tourism program based on cultural preservation, local wisdom of community preservation on sufficiency way
for enhancing the income for community both round trip and overnight trip in order to sustain the opening of
ASEAN tourism and tourists can travel all the year round.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article