ประสิทธิภาพการจัดการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท;The Efficiency of Farmers’ Production and Logistics Management of Khawtangkwa Pomelosin Chainat Province

Main Article Content

อุษณี จิตติมณี1 Usanee Jittimanee1
กระมล ทองธรรมชาติ2 Kramol Tongdhamachart2
รวิพิมพ์ ฉวีสุข3 Ravipim Chaveesuk3

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท
ของเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอขาวแตงกวา และพยากรณ์กิจกรรมการผลิตและโลจิสติกส์เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การจัดการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์สำหรับเกษตรกร วิธีการศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสุ่มตัวอย่างกับเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอ
ขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทจำนวน 41 ราย สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าในส่วนของต้นทุนการปลูกของเกษตรกรเฉลี่ยเท่ากับ 13.82 บาทต่อกิโลกรัม จากนั้น
วิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ส่วนเกษตรกรเพื่อให้ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง พบว่ามีต้นทุนโลจิสติกส์เกิดขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 0.390 บาทต่อ
กิโลกรัม รวมแล้วเกษตรกรจะเกิดต้นทุนรวมทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 14.21 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการพยากรณ์พบว่าขนาดของพื้นที่การปลูก
ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์รวมเพิ่มขึ้น 0.363 บาทต่อกิโลกรัม ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์
ทำให้ต้นทุนการเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้น 0.354 บาทต่อกิโลกรัม หากเกษตรกรทำให้ต้นทุนการเคลื่อนย้ายลดลง 1 บาทจะส่งผลทำให้ราคาขาย
เพิ่มขึ้น 4.1 บาทต่อกิโลกรัมและเกษตรทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์รวมลดลง 1 บาทจะทำให้ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 1,704.66
กิโลกรัมต่อไร่

The purposes of this research were to study the efficiency of farmers’ production and logistics
management of Khawtangkwa pomelos in Chainat Province and to predict production and logistics activities,
in order to provide suggestions and guidelinesfor farmers to increase the efficiency of their production and
logistics management. The method of study was an in-depth interview of 41 farmers in Chainat Province,
who were selected through purposive sampling. Data were analyzed by using the following statistics:
frequency, percentage, mean and multiple linear regression analysis. The results reveal the following: the
average production cost of pomelos was 13.82 baht per kilogram, and the logistics cost analysis revealed
that the average cost of logistics was
0.390 per kilogram. Overall, the total cost of pomelo production and logistics to farmers was 14.21 baht per 

kilogram. The prediction reveals that the increased size of planting area is related to the logistics costof 0.363
baht per kilogram as well. The study also reveals that the increased level of farmers’ education is related to
the increased cost of logistics, which is 0.354 baht per kilogram. If the cost of logistics is 1 baht per kilogram
reduced, this will result in the increase of 4.1 baht per kilogram of sale prices. And if the overall logistics
cost is reduced by 1 baht per kilo, there will be an increase of 1,704.66 kilogram per hectare of pomelos
market supplies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article