การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ กับการเรียนแบบปกติ;A Comparison of Mathayomsueksa IV Students’ Achievement and Analytical Thinking Abili

Main Article Content

สายทิพย์ ทิพย์รักษ์1 Saythip Thiprak1
ไชยยศ เรืองสุวรรณ2 Chaiyot Ruangsuwan2
ธรัช อารีราษฏร์3 Tharat Arreerat3

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ประการที่สอง เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ ที่พัฒนา
ขึ้น ประการที่สาม เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ ประการ
ที่สี่ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ กับการเรียน
แบบปกติ และประการที่ห้า เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ ที่พัฒนาขึ้นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) จำนวน 2 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ
สมมติฐานใช้ HoTelling’s T2 ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.18/77.64
2. การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ ที่พัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.562
3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ มีผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียน
แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบ NTeQ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article