ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อกรมธรรม์บริษัทกรุงไทยแอ๊คซ่ากับธนาคารกรุงไทย ในเขตจังหวัดมหาสารคาม Factors Affecting Purchasing Krungthai - Axa Insurance in Maha Sarakham Province.

Main Article Content

ปรียาภัทร์ ปริฉัตต์ตระกูล1 Preeyaphat Parichattrakook1
สัญญา เคณาภูมิ2 Sanya Kenaphoom2
เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร3 Saovalalk Kosolkittiamporn3
ยุภาพร ยุภาส4 Yupaporn Yupas4

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประการแรก ปัจจัยด้านองค์ประกอบของการทำธุรกิจที่นำไปสู่การตัดสินใจซื้อประกัน
และปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ที่ส่งผลต่อซื้อประกันกับธนาคารพาณิชย์ ในจังหวัดมหาสารคาม ประการที่สอง
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อกรมธรรม์บริษัทกรุงไทยแอ๊คซ่ากับธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดมหาสารคาม และประการที่สาม
เพื่อศกึ ษาขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกบั การซือ้ กรมธรรมบ์ รษิ ทั กรงุ ไทยแอค๊ ซา่ กับธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวดั มหาสารคาม กลมุ่ ตวั อยา่ ง ไดแ้ ก่
ผู้ซื้อกรมธรรม์กับบริษัทกรุงไทยแอ๊คซ่ากับธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 400 คน โดยผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโรยามาเน่ (Taro Yamane. 1973 : 727) ใช้การกำหนดแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) และทำการ
สุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามทั้งแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และแบบปลายเปิด (Opened end) มีค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ การวิเคราะห์พหุคูณถดถอย
เชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยด้านองค์ประกอบของการทำธุรกิจที่นำไปสู่การตัดสินใจซื้อประกัน พบว่าทุกด้านผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญ
ในระดับสูง โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุลากร ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะคุณภาพ ด้านราคา ด้านกายภาพ และ ด้านการส่งเสริมการขาย เป็นลำดับสุดท้าย
2. ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ พบว่าทุกด้านผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในระดับสูง เรียงลำดับค่า
เฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านเหตุจูงใจในการซื้อกรมธรรม์ ด้านพฤติกรรมภายหลังซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการศึกษาข้อมูลก่อน
การตัดสินใจซื้อ และ ด้านการประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจซื้อ ตามลำดับ
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อกรมธรรม์บริษัทกรุงไทยแอ๊คซ่ากับธนาคารกรุงไทยในเขตจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ราคา สมาชิก
ในครัวเรือน การส่งเสริม การประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจซื้อ รายได้ และประเภทกรมธรรม์ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ
คือ 0.579, 0.186, 0.466, 0.362, 6.195 และ 0.247 ตามลำดับ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 0.288, 0.217,

This research aimed to study 1) marketing mix factors, 2) consumer decision-making process factors
and 3) factors affecting purchasing Krungthai-axa Insurance at Krungthai Bank in Mahasarakham Province.
The sample consisted of 400 insurance buyers of Krungthai-Axa insurance at Krungthai Bank in Maha
Sarakham Province; the sample size was determined by using the Taro Yamane Table and subjects were
selected using cluster random sampling and accidental sampling. The research instrument was a questionnaire
consisting of check-list, rating-scale and open-ended items with 0.97 of reliability. The statistics used in
analyzing data were frequency, percentage, mean, standard deviation and Multiple Linear Regression Analysis.
The results were as follows:
1. The study revealed that all the marketing mix factors were rated at the high level, as found in the
following descending order : distribution channels, products, personnel, process, product quality, price,
physical property, and sale promotion.
2. It was found that all the consumer decision-making process factors were rated at the high level,
with the following aspects arranged in a descending order: motivational causes in purchasing, post-purchasing
behavior, making decision to purchase, gathering information before making decision, and evaluating
alternatives for decision making.
3. The following factors were found affecting purchasing the Krungthai-axa insurance at Krungthai
Bank in Mahasarakham Province: price, family members, promotion, evaluation of alternatives, income, and
type of insurance policy; with the regression coefficients of raw scores(b) of 0.579, 0.186, 0.466, 0.362, 6.195
and 0.24 while the standard scores (beta) being 0.288, 0.217, 0.240, 0.165, 0.106 and 0.105 respectively.
These variables could explain the variance of purchasing the Krungthai-axa insurance at Krungthai Bank in
Mahasarakham Province by 18.00 per cent (R2= 0.180, F= 16.59) at the 0.01 level of statistical significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article