เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์;Assistive Technology for Accessing Web Site

Main Article Content

ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ1 Preedee Pluemsamrungit1

Abstract

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ เป็นเทคโนโลยีซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงเนื้อหาของ

เว็บไซต์ได้เท่าเทียมกับผู้ใช้ซึ่งเป็นคนทั่วไปบทความนี้นำเสนอความหมายของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์ในระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยงานในประเทศไทย

“Assistive technology for accessing web site” is technology which developed to help disabilities people
access contents on web site, for equality of access to information as normal people can do. This article
presents meaning of “Assistive technology” and “Assistive technology for accessing web site on Operation
System”, and then provided information about “Assistive technology for accessing web site developed by
organizations and corporations”, and “Assistive technology for accessing web site developed by Thai organizations”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles