สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ (TCI ฐาน 2)

2020-01-24

สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ได้รับการประกาศ ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่30 มิถุนายน  2564 โดยสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่ม `2 (TCI Tier 2)