Announcements

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร  (Aim and Scope)  
     เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา ในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการต้นฉบับ บทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ หรือ ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ที่นำมาเรียบเรียงใหม่ และกลั่นกรองใหม่ 

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์เผยแพร่
     1. บทความวิจัย
     2. บทความวิชาการ

ขอบเขตเนื้อหาในการตีพิมพ์
     บทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีเนื้อหาดังนี้
     1. การจัดการเรียนรู้
     2. การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการองค์กร
     3. หลักสูตรและการสอน
     4. การวัดและประเมินผล
     5. จิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษา
     6. การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา
     7. การสอนวิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
     8. นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
     9. ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์
     10. การสอนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
     11. นิติศาสตร์ ** งดรับการส่งบทความเข้าในระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
     12. ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อกับการศึกษา

ประเภทของการประเมินบทความ
     1. ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (double blind)
     2. จำนวนผู้ประเมิน 3 คน / บทความ ซึ่งอยู่ต่างสถาบันกัน และต่างสถาบันกับผู้นิพนธ์ และผู้นิพนธ์ภายในต้องใช้ผู้ประเมินภายนอก (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
     ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ภายใน 30 มิถุนายน
     ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม เผยแพร่ทางเว็บไซต์ภายใน 31 ธันวาคม

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
     ฉบับละ 12 - 20 บทความ (ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป)