ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

รูปแบบการจัดพิมพ์

สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ได้จัดพิมพ์เป็น 2 รูปแบบทั้งรูปแบบบทความตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยวารสารมีการจัดพิมพ์ในรูปแบบตีพิมพ์เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาโดยมีการจัดพิมพ์ในรูปแบบบวารสารตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2557 ISSN 2408-1361    (Print)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ISSN 2408-1361  (Print)

และได้เริ่มจัดพิมพ์ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 ISSN 2651-1045     (Online)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2559 ISSN 2651-1045   (Online)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 ISSN 2651-1045     (Online)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2560 ISSN 2651-1045   (Online)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ISSN 2651-1045    (Online)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2564 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2565 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2566 ISSN 2985-2722      (Online)

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ISSN 2985-2722      (Online)

การเตรียมบทนิพนธ์ต้นฉบับ
                สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจารณ์หนังสือที่เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกหลักภาษาอาจส่งผลต่อการปฏิเสธรับบทความและส่งคืนเพื่อแก้ไขต่อไป บทความที่ส่งเข้ามาต้องอยู่ในเป้าหมายและขอบเขตของวารสาร  ซึ่งเป็นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
            บทความงานวิจัย หรือบทความวิชาการ ควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า รวมถึงข้อมูลอ้างอิง ตาราง กราฟ แผนภูมิและตัวเลขต่าง ๆ

บทความวิจัย ผู้นิพนธ์ สามารถศึกษาโครงสร้างของบทความ ดังนี้ :

 • ตั้งค่าขอบกระดาษทุกด้าน 2.54 ซม.
 • ไม่เว้นบรรทัด
 • ชื่อเรื่อง: ต้องมีความชัดเจน  กระชับรัด และเขียนตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็ก
 • บทคัดย่อ :(จำนวนคำอยู่ระหว่าง 350-450 คำ) บทคัดย่อจะต้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับผู้อ่าน โครงสร้างประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์  2. กลุ่มตัวอย่าง (การได้มาและวิธีการเลือก) 3. เครื่องมือ และการหาคุณภาพของเครื่องมือ   4. การวิเคราะห์ข้อมูล  5. ผลการวิจัย ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 • คำสำคัญ :(2-5 คำ) ใช้จัดทำดัชนี ควรใช้ต่างจากชื่อเรื่อง
 • บทนำ: เป็นการให้ข้อมูลเบื้องหลังที่จำเป็นของบทความและทบทวนความรู้ที่มีอยู่และความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์ เป็นการระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ/หรือระบุคำถามวิจัย
 • วิธีดำเนินการวิจัย  เป็นการระบุการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิจัย หรือเพื่อตอบคำถามวิจัย มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ในส่วนนี้ต้องอธิบายกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถทำซ้ำได้
 • สรุปผลการวิจัย เป็นการให้ข้อสรุปของการค้นพบที่สำคัญ ไม่ควรยาวและซ้ำ แต่ควรแสดงสาระสำคัญของการศึกษาที่กล่าวถึงก่อนหน้า
 • อภิปรายผล เป็นการอธิบายและตีความผลการค้นพบ เปรียบเทียบกับบริบทอื่น หรือปริบทที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน
 • กิตติกรรมประกาศ (มีหรือไม่มีก็ได้โดยทั่วไปแล้วผู้นิพนธ์ไม่ควรเขียนขอบคุณบุพการี ญาติ และเพื่อน นอกจากนี้ผู้ที่มีชื่อในบทความวิจัย และหน่วยงานที่ผู้เขียนสังกัดอยู่ ไม่ควรเขียนขอบคุณ แต่ผู้นิพนธ์ควรจะเขียนขอบคุณแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน*)
 • ข้อเสนอแนะ  เป็นการแนะนำทิศทางในอนาคตสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม
 • รายการอ้างอิง ใช้ รูปแบบ APA 6th edition ถึงปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567) และหลังจากนั้นวารสารจะใช้รูปแบบเป็น APA 7th ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) เป็นต้นไป

บทความวิชาการ ผู้นิพนธ์ สามารถศึกษาโครงสร้างของบทความ ดังนี้ :

 • ตั้งขอบกระดาษทุกด้าน 54 ซม.
 • โครงสร้างของบทความวิชาการมีดังนี้
 • บทนำ

          1.1 เหตุผลของการศึกษา
          1.2 วัตถุประสงค์
          1.3 ขอบเขตของการศึกษา
          1.4 นิยามศัพท์

 • เนื้อหา สำหรับเนื้อหาไม่มีการกำหนดหัวข้อรองที่ตายตัว ให้ขึ้นอยู่กับผู้นิพนธ์บทความ
 • ส่วนสรุป
 • กิตติกรรมประกาศ
 • การอ้างอิง รายการอ้างอิง ใช้ รูปแบบ APA, 6th edition ถึงปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567) และหลังจากนั้นวารสารจะใช้รูปแบบเป็น APA 7th ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) เป็นต้นไป

การเขียนอ้างอิงตาม APA7

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

     สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ประกาศการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ชำระครั้งเดียว หลังจากผ่านการตรวจ template เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

     ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 4,500 บาท/บทความ โดยทุกบทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสถาบันจำนวน 3 คน

     ทั้งนี้  เริ่มใช้สำหรับบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป   

     ผู้นิพนธ์ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ผ่านธนาคารยูโอบี  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   เลขที่บัญชี 462-02000-27 เท่านั้น

จึงแจ้งเพื่อทราบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้งานวารสารต่อไป

กองบรรณาธิการ สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์