Information For Readers

วัตถุประสงค์

    เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา ในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการต้นฉบับ บทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ หรือ ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ที่นำมาเรียบเรียงใหม่ และกลั่นกรองใหม่ 

สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์  เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด นวัตกรรม ทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์ บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) อย่างน้อย 3 ท่าน  พิจารณาตีพิมพ์บทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความของสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะของกองบรรณาธิการ สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

รูปแบบการจัดพิมพ์

            สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ได้จัดพิมพ์เป็น 2 รูปแบบทั้งรูปแบบบทความตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยวารสารมีการจัดพิมพ์ในรูปแบบตีพิมพ์เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยมีการจัดพิมพ์ในรูปแบบบวารสารตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2557 ISSN 2408-1361    (Print)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ISSN 2408-1361     (Print)

ได้เริ่มจัดพิมพ์ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 ISSN 2651-1045   (Online)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2559 ISSN 2651-1045 (Online)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 ISSN 2651-1045   (Online)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2560 ISSN 2651-1045 (Online)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ISSN 2651-1045   (Online)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ISSN 2651-1045    (Online)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2563 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2564 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2565 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ISSN 2651-1045      (Online)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2566 ISSN 2985-2722      (Online)

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ISSN 2985-2722      (Online)

     จึงแจ้งเพื่อทราบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้ใช้งานวารสารต่อไป

                                                                           
กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ภายใน 30 มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ภายใน 31 ธันวาคม)