เป้าประสงค์และขอบเขต (Focus & Scope)

          เป็นเวทีสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วัดและประเมินผล จิตวิทยาการศึกษา การศึกษาปฐมวัย การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการต้นฉบับ บทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ หรือ ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ที่นำมาเรียบเรียงใหม่ และกลั่นกรองใหม่ รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือ

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ภายใน 30 มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ภายใน 31 ธันวาคม)

ก่อนการเผยแพร่ ทุกบทความต้องได้รับการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน หากเป็นบทความภายในจะต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเท่านั้น การประเมินบทความจะเป็นแบบ Double-blinded ผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน และผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์

บทความและข้อความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ในกรณีที่มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบต่อไป

สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ TCI Tier 2 (TCI ฐาน 2)

2020-01-24

         ขอแสดงความยินดีกับ สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่ได้รับการประกาศ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562  เมื่อวันทีี่ 10 มกราคม 2563 โดยสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ได้เข้าสู่ TCI Tier 2 (TCI ฐาน 2) ทั้งนี้จะเข้ารับการประเมินเพื่อเข้าสู่ฐาน 1 ไม่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564 ขอขอบคุณผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมบรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมให้สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ เข้าสู่ฐานในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้กับบรรณาธิการ ทีมบรรณาธิการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันสร้างวารสารคุณภาพในวงวิชาการ และเราจะพัฒนาคุณภาพของวารสารให้เป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่างๆ ให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป  ขอขอบคุณครับ 

sikkha_tci-2.jpg

ค่าเผยแพร่บทความ

2019-05-19

สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ประกาศจัดเก็บค่าพิจารณาบทความในอัตรา 3000 บาท/1บทความ ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่บทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาเผยแพร่ในฉบับ 1 ปี 2564 เป็นต้นไป   ขอให้ผู้นิพนธ์ดำเนินการชำระค่าพิจารณาบทความโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   เลขที่บัญชี 306-1-60114-7

รูปแบบการเผยแพร่วารสาร

2018-09-20

รูปแบบการเผยแพร่วารสาร

           สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์  ได้เผยแพร่ใน 2 รูปแบบคือ เล่มวารสาร (Print) และวารสารออนไลน์ (Online) โดยการเผยแพร่ในลักษณะรูปเล่ม(Print)ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 เท่านั้น ในปีพ.ศ. 2559 เป็นต้นมา วารสารดำเนินการเผยแพร่ในลักษณะออนไลน์ (online) 

          ISSN 2408-1361    (Print)

          ISSN 2651-1045    (Online)

สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ประกาศจัดเก็บค่าพิจารณาบทความในอัตรา 3,000 บาท/1 บทความ ทั้งนี้ ตั้งแต่บทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 ขอให้ผู้นิพนธ์ดำเนินการชำระค่าพิจารณาบทความโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เลขที่บัญชี 306-1-60114-7

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-05

Internet Use and Attitude towards Reading among University Students in Thailand

Jebamani Anthoney, Joy Kuttappan, Pimpa Cheewaprakobkit

1-11

ดูเล่มทุกฉบับ

สิกขา