Announcements

การเขียนรายการอ้างอิง

2021-10-09

ทางทีมกองบรรณาธิการขอความกรุณาผู้นิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและความทันสมัยของเอกสารที่ใช้อ้างอิง รวมทั้งรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนด(APA 6th Edition)

ทางทีมกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ตีพิมพ์บทความของท่าน หากตรวจสอบเอกสารที่ท่านนำมาอ้างอิง ขาดความถูกต้อง

Read more about การเขียนรายการอ้างอิง

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2565): สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2565): สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-11-14

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

สิกขา