Announcements

การเขียนรายการอ้างอิง

2021-10-09

ทางทีมกองบรรณาธิการขอความกรุณาผู้นิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและความทันสมัยของเอกสารที่ใช้อ้างอิง รวมทั้งรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนด(APA 6th Edition)

ทางทีมกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ตีพิมพ์บทความของท่าน หากตรวจสอบเอกสารที่ท่านนำมาอ้างอิง ขาดความถูกต้อง

Read more about การเขียนรายการอ้างอิง

Current Issue

Vol. 8 No. 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม
					View Vol. 8 No. 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม
Published: 2021-12-01

Full Issue

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

View All Issues

สิกขา