วิธีการสอนวิชาหลักการบริหารงานตำรวจที่พึงประสงค์ตามความเห็นของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้แต่ง

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.พิชศาล พันธุ์วัฒนา คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

คำสำคัญ:

วิธีสอน, วิชาหลักการบริหารงานตำรวจ, นักเรียนนายร้อยตำรวจ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการสอนระหว่างการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างและการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยตามความเห็นของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย 2 แนวทาง เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักเรียนนายร้อยตำรวจ 278 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา เชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง และการบันทึกสนามกับนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน 18 ราย ผลการวิจัยพบว่านักเรียนนายร้อยตำรวจส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการสอนโดยอภิปรายกลุ่มย่อยเป็นวิธีสอนที่พึงประสงค์ต่อวิชาหลักการบริหารงานตำรวจ

References

ภาษาไทย
กรรณิการ์ สุขเกษม และสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2558). คู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ATLAS.ti สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สามลดา.
กองบัญชาการศึกษา. (2560). ยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ตำรวจ.
ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ. (2561). หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจ หลัก สูตรปรับปรุง
พ.ศ.2561. นครปฐม: โรงพิมพ์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.

โรมันสคริป
Education Division. (2017). Yutthasat Kansueksa Samnakngan Tamruat Haeng Chat BE 2560-2576.
Bangkok: Rong Phim Tamruat.
Educational Service Center Police Cadet School. (2018). Laksut Rat Pra Satsana Sat Bandit Sakha Wichakan Tamruat
Lak Sut Prapprung BE 2561. Nakhon Pathom: Rong Phim Rongrian Nai Roi Tamruat.
Suk Kasem, K. & Prasit Rat Sin, S. (2015). Khumue Kan Chai Prokraem Samretrup ATLAS.ti Samrap Kan Wikhro
Khomun Kan Wichai Choeng Khunnaphap. Bangkok: Sam Lada.

ภาษาอังกฤษ
Abdullah, M.R. & Krishnan, S. (2014). All for One: Using Panel Discussion to Improve Proficiency Through Group Work.
Social and Behavioral Sciences, 123, 225–231.
Arthur, W., Day, E.A., McNelly, T.L. & Edens, P.S. (2006). A Meta-Analysis of the Criterion-Related Validity of
Assessment Center Dimensions. Personnel Psychology, 56, 125-154.
Blair, J. & Conrad, F.G. (2011). Sample Size for Cognitive Interview Pretesting. Public Opinion Quarterly, 75(4),
636–658.
Blazar, D. & Kraft, K.A. (2017). Teacher and Teaching Effects on Students’ Attitudes and Behaviors. Educational
Evaluation and Policy Analysis, 39(1), 146-170.
Creswell, J.W. (2014). Research and Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.).
New Delhi: Thousand Oaks Press.
Engellant, K.A., Holland, D.D. & Piper, R.T. (2016). Assessing Convergent and Discriminant Validity of the Motivation
Construct for the Technology Integration Education (TIE) Model. Journal of Higher Education Theory and
Practice, 16(1), 37-50.
Evans, N. & Whitcombe, S. (2015). Using Circular Questions as a Tool in Qualitative Research. Nurse Researcher, 23(3),
28-31.
Fusch, P.I. & Ness, L.R. (2015). Are We There Yet? Data Saturation in Qualitative Research. The Qualitative Report,
20(9), 1408-1416.
Gagne', R.M., Wager, W.W., Golas, K.C. & Keller, J.M. (2005). Principles of Instructional Design (5th ed.). Connecticut:
Thomson Wadsworth.
Illeris, K. (2018). An overview of the history of learning theory. Retrieved January 11, 2019, from https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ejed.12265
Lafave, L., Tyminski, S., Riege, T., Hoy, D. & Dexter, B. (2015). Content Validity for a Child Care Self-assessment Tool:
Creating Healthy Eating Environments Scale (CHEERS). Canadian Journal of Dietetic Practice and Research,
77(2), 89-92.
Liu, L. (2016). Using Generic Inductive Approach in Qualitative Educational Research: A Case Study Analysis. Journal of
Education and Learning, 5(2), 129-135.
Palinkas, L.A., Horwitz, S.M., Green, C.A., Wisdom, J.P., Duan, N. & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for
Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. Administration and Policy in
Mental, 42(5), 533–544.
Pangaribuan, T. & Manik, S. (2018). The Effect of Buzz Group Technique and Clustering Technique in Teaching Writing
at the First Class of SMA HKBP I Tarutung. English Language Teaching, 11(1), 164-178.
Resch, J., Driscoll, A., McCaffrey, N., Brown, C., Ferrara, M.S. & Macciocchi, S. (2013). Impact Test-Retest Reliability:
Reliably Unreliable?. Journal of Athletic Training, 48(4), 506-511.
Romero, R.E., & Vincenzi, G. (2018). Some characterisations of groups in which normality is a‎ ‎transitive relation by
means of subgroup embedding properties. International Journal of Group Theory, 7(2), 9-16.
Roth, M.P. & Sever, M. (2007). The Kurdish Workers Party (PKK) as Criminal Syndicate: Funding Terrorism through
Organized Crime, A Case Study. Journal Studies in Conflict & Terrorism, 30(10), 901-920.
Shunk, R., Dulay, M., Chou, C., Janson, S. & O’Brien, B.C. (2014). Huddle-Coaching: A Dynamic Intervention for
Trainees and Staff to Support Team-Based Care. Academic Medicine, 89(2), 244-250.

Additional Files

เผยแพร่แล้ว

2019-05-04

How to Cite

Share |