วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences) เป็นวารสารระดับชาติที่ออกปีละ 2 ฉบับ  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และมีค่า Impact Factor โดยวารสารศรีปทุมปริทัศน์ เกิดมาจากปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และปรัชญาที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก และผู้สนใจทั่วไป

 

เปิดรับบทความ และปรับนโยบายและเงื่อนไขในการพิจารณาบทความ (Editorial Policy)

2022-01-21

กองบรรณาธิการ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแจ้งเปิดรับบทความ และปรับนโยบายและเงื่อนไขในการพิจารณาบทความ (Editorial Policy) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs/about/submissions

ช่องทางการติดต่อในช่วงสถานการณ์ Covid-19

2020-04-13

เรียน ผู้เขียนทุกท่าน

 เนื่องด้วยเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้งานวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น (Work from Home) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม และสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ (สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาราชการเท่านั้น)

อีเมล: research@spu.ac.th

Vol. 21 No. 2 (2021): ๋๋July-December

Published: 2021-12-14

Preparation of the original journal

Research Facilitation and Development Center (RFDC) Sripatum University

193-198

View All Issues