วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences) เป็นวารสารระดับชาติที่ออกปีละ 2 ฉบับ  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และมีค่า Impact Factor โดยวารสารศรีปทุมปริทัศน์ เกิดมาจากปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และปรัชญาที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก และผู้สนใจทั่วไป

 

ปิดรับบทความ (ชั่วคราว)

2020-11-27

    ปิดรับบทความ_spurhs5.png   

        เนื่องจากปี 2563 นี้มีผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2563-2565 กองบรรณาธิการจึงขอปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารจัดการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) หากมีการเปิดรับบทความเพิ่ม กองบรรณาธิการจะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป  ทั้งนี้ ผู้เขียนที่ส่งบทความเข้ามาในระบบ ThaiJo ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สามารถใช้งานได้ตามปกติ
         หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2579-111 ต่อ 1331, 1155 หรืออีเมล research@spu.ac.th

นโยบายและเงื่อนไขในการพิจารณาบทความ (Editorial Policy)

2020-06-09

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายและเงื่อนไขในการพิจารณาบทความ (Editorial Policy) ใหม่ ซึ่งมีผลกับบทความที่ส่งเข้ามาในระบบ ThaiJo ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs/about/submissions

ช่องทางการติดต่อในช่วงสถานการณ์ Covid-19

2020-04-13

เรียน ผู้เขียนทุกท่าน

 เนื่องด้วยเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้งานวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น (Work from Home) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติม และสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ (สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาราชการเท่านั้น)

อีเมล: research@spu.ac.th

Vol. 20 No. 1 (2020): January-June

Published: 2020-06-05

Editorial

สุบิน ยุระรัช (Subin Yurarach)

01-06

A Production Development for Thai Fabric Footwear in Nonthaburi Province by the Quality Function Deployment Approach

ราชัน แพ่งประเสริฐ (Rachan Pangprasret), ภัทรพล วรประชา (Phatarapon Vorapracha)

20-33

A Study of the Approach for Promoting Student’s Characteristics Based on the Twelve Core Values of Thai People

อัจศรา ประเสริฐสิน (Ujsara Prasertsin), สมพร วันประกอบ (Somporn Wanprakob), ขวัญใจ ฤทธิ์คำรพ (Kwanjai Ritkumrop)

34-48

Characteristics of Successful Entrepreneurs in Wooden Furniture Export Business

สุพจน์ มัสยามาศ (Supot Massayamas), ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา (Sakrapee Worawattanaparinya)

62-77

A Pattern of People’s Participation in the Wildfire Management of the Forest Conservation Area in the National Park of Chiang Mai Province

จำเนียร บุญเข็ม (Chamnian Boonkhem), ปิยากร หวังมหาพร (Piyakorn Whangmahaporn)

92-104

Access to Government Policies and Measures for Thai Small and Medium Enterprise

วชิร คูณทวีเทพ (Wachira Khuntaweetep), ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย (Nattwoot Koowattanatianchai)

124-136

The Policy, Management, and Usage of Media in Communication for Public Relations of the Public Relations Department in the Context of Thailand 4.0

จิตตินันทน์ ตั้งประเสริฐ (Jittinan Tungprasert), พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ (Phithaksak Thisaphak)

137-152

Lesson Learned of Capitals and Extending Community Based Tourism at Ban Na Ton Chan in Sukhothai Province

พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (Pimrawee Rocharungsat) , กลุ่มกรีน เอนเนอร์จี (LFC 10) (Green Energy Group (LFC 10))

165-179

Strategies of Assessment for Learning for Learners in the 21st century

อุไร ซิรัมย์ (Urai Sirum), พรทิพย์ ไชยโส (Porntip Chaiso), พิกุล เอกวรางกูร (Pikul Ekwarangkul), ทรงชัย อักษรคิด (Songchai Ugsonkid)

193-206

View All Issues