วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences) เป็นวารสารระดับชาติที่ออกปีละ 2 ฉบับ  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และมีค่า Impact Factor โดยวารสารศรีปทุมปริทัศน์ เกิดมาจากปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และปรัชญาที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก และผู้สนใจทั่วไป

 

แจ้งปรับเปลี่ยนคณะกองบรรณาธิการ (Editorial Team)

2024-02-23

คณะกองบรรณาธิการ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Editorial Team)

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร             มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระทิน ชัยทองคำ               มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง                มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์         มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายอภิมุข  สดมพฤกษ์

ฝ่ายศิลปกรรม และจัดทำรูปเล่ม

นางฉวีวรรณ  สภาพ

นายสุรัตนชัย ชื่นตา

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

ว่าที่ ร้อยตรี สมเกียรติ แสงอรุณเฉลิมสุข

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

ดร.ศิริพร ทองแก้ว        ผู้จัดการและเลขานุการ

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN ใหม่ วาราสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2023-11-13

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลข ISSN  ใหม่ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อวารสาร (ไทย)       วารสารศรีปทุมปริทัศน์  ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

  ชื่อวารสาร (อังกฤษ)   Sripatum Review of Humanities and Social Sciences  (อังกฤษ)

  เลข ISSN เดิม

 ISSN: 1513 – 7287 (Print)

  เลข ISSN ใหม่

   ISSN: 2985 – 1718 (Print)

   ISSN: 2985 – 1726 (Online)

และมีการเปลี่ยนแปลงเลข ISSN ใหม่ ตั้งแต่วารสารปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –ธันวาคม พ.ศ. 2566 (Vol. 23 No. 2 July – December 2023) เป็นต้นไป

เปิดรับบทความ และปรับนโยบายและเงื่อนไขในการพิจารณาบทความ (Editorial Policy)

2022-01-21

กองบรรณาธิการ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแจ้งเปิดรับบทความ และปรับนโยบายและเงื่อนไขในการพิจารณาบทความ (Editorial Policy) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs/about/submissions

Vol. 23 No. 2 (2023): July-December 2023

Published: 2023-12-22

Editorial

Subin Yurarach

01-10

Attitudes on Trustworthiness in E-commerce and Technology Acceptance of Cryptocurrency Users in Thailand

Nattaphat Khaokhangphlu, Pongnarin Pitjatturat, Tamayura Sadnum, Potjana Bamkhuntod, Pusadee Nilsamak, Napan Sinthusiri

53-66

Instructions for preparing the manuscript

Center for Research Support and Education Quality Assurance Center for Research Support and Education Quality Assurance

130-135

View All Issues