โครงการออกแบบผลติภัณฑ์ชุดโคมไฟด้วยการผสมผสานวัสดุกับ ใบหญ้าแฝกเชิงงานหตัถกรรมสร้างสรรค์

ผู้แต่ง

  • รจนา จันทราสา
  • ธนาการ ชูจิต

คำสำคัญ:

ผสมผสาน, วัสดุจากธรรมชาติ,, หญ้าแฝก

บทคัดย่อ

โครงการออกแบบผลิตภัณฑชุดโคมไฟดวยการผสมผสานวัสดุกับใบหญาแฝกเชิงงานหัตถกรรม สรางสรรคสรางสรรค มีวัตถุประสงค 1. ออกแบบโคมไฟโดยใชวัสดุผสมผสานจากหญาแฝก พัฒนาผลิตภัณฑ จากใบหญาแฝก 2. การใชวัสดุทองถิ่น “หญาแฝก” เปนการสงเสริมเพื่อใหใชเปนแบบอยางหรือผลิตภัณฑ ตัวอยางในการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา 3. สงเสริมและเปนกระบวนการเรียนรูในการสรางมูลคาใหเกิด ฐานขอมูลสาหรบั ชุมชนหรือหนวยงานท่ีตองการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 4. เพื่อยกระดับ ดานการผลิตและการ ออกแบบผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกเปนที่ยอมรับของผูบริโภคและสามารถแขงขันกับตลาดโลก

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยใชแบบสัมภาษณ สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานตางๆ และสัมภาษณแบบสุม ตัวอยางประชากรจากประชากรที่มาเลือกซื้อของตกแตงที่พักอาศัยในสถานที่จําหนายเครื่องใชและของตกแตง บานในตลาดนัดสวนจตุจักร และ ผูประกอบการตางๆที่เกี่ยวกับการจําหนายหรือผลิตของตกแตงที่พักอาศัยใน ตลาดนัดสวนจตุจักร และทําการศึกษาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ และศึกษาจากการสังเกตจากสื่อ ตางๆ ทั้งรูปแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ และขอขอมูลตางๆมาแยกแยะวิเคราะหเปรียบเทียบและทําหารสังเคราะห เพ่ือนําขอมูลเขาไปสูกระบวนการการออกแบบ

ผลจากการสัมภาษณและศึกษาพบวา วัสดุที่เหมาะสมสุดนั้น คือ เครื่องหนังแท ดวยคุณสมบัติตางๆ จากการเปรียบเทียบ ที่เหมาะสมกับการนํามาทําเปนโคมไฟ รวมถึงการที่จะนํามาใชผสมผสานกับวัสดุที่มีความ แปลกใหมที่จะนํามาผสมผสานกับใบหญาแฝกนนั้ก็ยังมีความเขากนัไดดีที่สามารถตอบสนองความสวยงามหรูหรา ไดดีดวยวัสดุที่มีผิวสัมผัสที่รูสึกดีกวาวัสดุชนิดอื่น ดวยคุณลักษณของพื้นผิวและสี มีความแปลกใหมท่ีจะนํามา พัฒนารวมกับงานหัตถกรรม ขอจํากัดนั้นยังมีเรื่องของการข้ึนรูปที่ยังไมเปนอิสระมากนัก

ผลการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑชุดโคมไฟดวยการผสมผสานวัสดุกับใบหญาแฝกเชิงงานหัตถกรรม สรางสรรคสรางสรรค ซึ่งประกอบไปดวยประกอบดวย โคมไฟ 3 ประเภท 1.โคมไฟตั้งโตะ 2.โคมไฟติดผนัง 3.โคมไฟหอยเพดาล โดยนําแนวคิดการผสมผสานวัสดุ เพื่อสรางแนวกระบวนการคิดของสมองซ่ึงมีหลากหลาย และแปลกใหมจากเดิม ดวยการผสมผสานใบหญาแฝก เพื่อสนับสนุนการใชวัสดุทองถิ่นของคนไทย มาเปนวัสดุ ผสมผสานในการออกแบบโคมไฟกบัวัสดุอนื่ๆดวยการใชเทคนิคตางๆและเปนการสรางแนวคิดของการออกแบบ ผลิตภัณฑในเชิงงานหัตถกรรมและเปนการสงเสริมรายไดใหกับผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งเปนแนวทางประการ หนึ่งที่จะสรางความเจริญแกชุมชน ใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึน โดยการผลิต หรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน ใหไดรูจักคุณคาของส่ิงแวดลอมและการนําไปใชประโยชนใหมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2554). การคิดเชิงสังเคราะห SYNTHESIS THINKING. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร. ซัคเซส มีเดีย
จิราพร วรแสน. (2550). การยศาสตร (ERGONOMICS). พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพ มหาวิทยาลัย รามคําแหง.
ชัชรพล เพญ็ โฉม. (ม.ป.ป). ออกแบบ “อยางไทย” ออกแบบ “อยางไร”. สบื คนจาก http://www.tcdc.or.th/articles/design-creativity/14653/#ออกแบบ-อยางไทย-ออกแบบ- อยางไร--ตอนท-่ี1--ภาคทฤษฎ-ี
ดนัย ดรุนัยธร. (2553). “โครงการออกแบบตกแตง ภายในโรงแรมบลูเฮาทพัทยา.” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑอตุสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. รจนา จันทราสา. (2558). การออกแบบผลิตภัณฑหัตกรรมหญาแฝก. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .
วุฒิชัย เนตรวีระ และคณะ. (2546). “โครงการออกแบบตกแตงภายในโรงแรมนิวเชยี งใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม”.
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม(สถาปตยกรรมภายใน)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา.
ศิระ จันทรสวาสดิ์ และคณะ. (2552). ชางไมในบาน ฉบับปรับปรุง. พิมพคร้ังท่ี 10. กรุงเทพมหานคร. บาน
และสวน.
ศิริพรณ ปเตอร. (2550). มนุษยและการออกแบบ. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหานคร. โอ.เอส. สวนพัฒนาสิ่งแวดลอมฝายกิจการเพ่ือสังคม.(2555).หญาแฝกอุมนาโอบดิน.พิมพคร้ังที่7.กรุงเทพมหานคร.
ธรรมชาติพิมพ. สวนพัฒนาสิ่งแวดลอมฝายกิจการเพ่ือสังคม.(2556).หญาแฝกอุมนาโอบดิน.พิมพครั้งท่ี8.กรุงเทพมหานคร.
ธรรมชาติพิมพ. สิริลักษณนุชโสถา.(2553).“โครงการออกแบบผลติภัณฑของใชตกแตงบานประเภทโคมไฟจากสวนตางๆของตน
จาก.” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลติ ภัณฑอ ุตสาหกรรมผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน สุนันทา.
สุขุมาล เล็กสวัสดิ์. (2548). เครื่องปนดินเผา พ้ืนฐานการออกแบบและปฏิบัติงาน. พิมพคร้ังที่ 1 .
กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-01