อัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาแหล่งเตาเผาแม่น้ําน้อย สู่การประยุกต์ใช้เป็นลวดลายฉลากบนบรรจุภัณฑ์จังหวดัสิงห์บุรี

ผู้แต่ง

  • ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
  • รจนา จันทราสา

คำสำคัญ:

อัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผา, เตาเผาแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรี, บรรจุภัณฑ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อการศึกษาอัตลักษณเครื่องปนดินเผาแหลงเตาเผาแมน้ํานอยจังหวัดสิงหบุรี เพ่ือประยุกตใชกับบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุน้ําพริก ประชากรที่ใชในการวิจัย กลุมตัวอยางคือ ชาวจังหวัดสิงหบุรี และนักทองเท่ียวจํานวน 400 คน สอบถามเพ่ือใหไดม าซึ่งเอกลักษณ และความคิดเห็นที่มีตอบรรจุภัณฑ ตัวแทน กลุมผูผลิตน้ําพริก จํานวน 7 ราย ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 3 ทาน และผูเช่ียวชาญดาน การตลาด จํานวน 3 ทาน เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย การสนทนากลุม แบบสอบถามปลายปดและ ปลายเปดท้ังกอนและหลังการออกแบบบรรจุภัณฑน้ําพริกจังหวัดสงิหบุรีเพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ผลิตภัณฑ จากนั้นสรางตนแบบแลวประเมินผลวัดระดับความคิดเห็นของผูบริโภคตอรูปแบบบรรจุภัณฑที่ ออกแบบใหม การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชหลักทฤษฎีและเหตุผล การวิเคราะหเชิงพรรณนา ขอมูลเชิง ปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน

ผลการวิจัย พบวา สามารถนําขอมูลเร่ืองราวประวัติความเปนมา และ รูปแบบเอกลักษณของ เครื่องปนดินเผาไหสี่หูไดแกรูปรางลวดลายสีมาใชกับบรรจุภัณฑน้ําพรกิของจังหวัดสิงหบุรีรูปแบบที่เหมาะสม สามารถรักษาคุณภาพของน้ําพริกได คือ ภาชนะขวดแกว และกระปุกพลาสติก ติดฉลากสติกเกอร และกลอง บรรจุภัณฑท่ีสามารถใสภาชนะบรรจุนํ้าพริกชนิดกระปุกพลาสติกได 3 กระปุกได ผูบริโภคกลุมตัวอยางให ความสําคัญในเรื่องที่ตองคํานึงถงึ การคมุ ครองรักษาคุณภาพผลติ ภัณฑท ี่บรรจุอยูภายในไดเปนอันดับแรก ปองกัน ปกปอง ตัวสินคาใหปลอดภัยมิใหเกิดความเสียหายได รูปแบบบรรจุภัณฑน้ีสามารถเปนส่ือท่ีใหขอมูลคําอธิบาย คําบรรยายแกผูอุปโภค-บริโภคได และชวยใหสามารถขนถายจัดจําหนายนําพากลับไดอยางปลอดภัย การยอมรับ ของกลุมเปาหมายในสภาวะจุดขายจริงอยูในระดับมากที่สุดตามลําดับ สวนดานความคิดเห็น ดานความมีคุณคา- ราคา ความมีเอกลักษณ มีความงามในการจัดองคประกอบ ดานการขาย การตลาด ท่ีอยูในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

การบรรจุภัณฑของสมาคมบรรจุภัณฑไทย. (2533).สารแสดงความยินดี. กรุงเทพฯ:โรงพิมพหย่ีเฮง นวลนอย บญุ วงษ. (2545). หลักการออกแบบ.กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นนทกรณแจกนั.(2548).การศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑขนมจีนอบแหง.กรุงเทพฯ:สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
นิรัช สุดสังข. (2543).ออกแบบอตุ สาหกรรมระบบและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. กรุงเทพ : งานตํารา
และเอกสารการพิมพ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบนั เทคโนโลยพี ระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
นิรัช สุดสังข. . (2547). ออกแบบผลิตภัณฑอ ุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
นิรัช สุดสังข. (2548). การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑอ ุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
ปุน คงเจรญิ เกียรต.ิ และสมพร คงเจริญเกียรต.ิ (2540).บรรจุภัณฑอาหาร. กรุงเทพ : กรมสงเสริมอตุ สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมและสมาคมการบรรจุภัณฑไทย
ประเวศ วะส.ี (2534). การศึกษาของชาติกกับภูมิปญ ญาทองถิ่น.ในคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต,ิ สํานกั งาน.
การสัมมนาทางวิชาการภูมิปญญาชาวบานกับการดําเนนิงานดานวัฒนธรรมและการพัฒนาชนบท.
กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพ ริ้นต้ิงกรุป
มารุต อัมรานนทแ ละคณะ. (2531). สารนกุ รมของใชพ ื้นบา นไทยในอดตี เขตหัวเมืองฝายเหนือ.กรุงเทพฯ:
อมรินทรการพิมพ
วิบูลย ล้ีสุวรรณ. (2546). ศิลปะชาวบาน Folk Art. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอ มรินทร.
สามารถ จันทรส ูรย. (2534).ภูมิปญญาทองถิ่น. ในคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต,ิ สํานักงาน. การสัมมนาทาง
วิชาการภูมิปญญาทองถนิ่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-01