เกี่ยวกับวารสาร

ความเป็นมา

          วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

           วารสารฉบับนี้ มีบทความวิชาการที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังมี ชื่อปรากฏในสารบัญ โดยภาพรวมบทความวิชาการในฉบับนี้ เป็นผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ส่งเข้ามาเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการศึกษาที่ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาบทความให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ซึ่งวารสารวิชาการฉบับนี้ กำลังจะเข้าสู่การรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai–Journal Citation Index Centre: TCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการกำหนดมาตรฐานและให้คำปรึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่จัดทำวารสารวิชาการให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ โดยมีเงื่อนไขหลัก ๆ คือ การออกวารสารตรงตามกำหนดเวลา และบทความวิชาการต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่พิจารณาบทความวิชาการนั้น ๆ ทุกบทความ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทั่วไปในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการให้แก่นักวิชาการและบุคคลที่สนใจทั่วไป

 

กำหนดการตีพิมพ์

             วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

 

นโยบายวารสารและสาขาที่รับตีพิมพ์

             เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสังคมศาสตร์

             1. สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์

             2. บริหารธุรกิจ

 

การประเมิน

          บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Double blinded peer-reviews)