กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธุ์                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ                        มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางค์กูร                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา