การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

คำแนะนำผู้แต่ง

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

          เป็นบทความภาษาไทย ที่มีความยาว 8 - 15 หน้ากระดาษขนาด เอ 4  พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pts. อาจมีภาพ  ตาราง  แผนภูมิประกอบได้  โดยมีทั้งหมดนี้รวมอยู่ในข้อจำกัดจำนวนไม่เกิน 15 หน้า ตั้งค่าหน้ากระดาษ บน ล่าง ซ้าย ขวา 1 นิ้ว และต้องมีค่าความซ้ำซ้อนไม่เกิน 30 %

 

องค์ประกอบของบทความวิจัย

 1. ชื่อเรื่องวิจัย (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 2. ชื่อ นามสกุลผู้วิจัย หลักสูตร สาขาวิชา มหาวิทยาลัย Email (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 3. ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สังกัด (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
 4. บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) สำหรับภาษาอังกฤษไม่เกิน 300 - 500 คำ
 5. คำสำคัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 3 คำ
 6. บทนำ
 7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 8. ขอบเขตการวิจัย
 9. การทบทวนวรรณกรรม
 10. วิธีดำเนินการวิจัย
 11. ผลการวิจัย
 12. อภิปรายผลการวิจัย
 13. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
 14. เอกสารอ้างอิง

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมล์ผู้แต่งที่กรอกในเว็ปไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น