การพัฒนาแบบฝึกตามหลักการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล เพื่อพัฒนาสมรรถนะคนพิการด้านการเขียนแบบ

ผู้แต่ง

  • ณัฐกฤตา ทองบ่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำสำคัญ:

การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล, คนพิการ, เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

บทคัดย่อ

The purpose of this research were to: 1) develop the Training package with Universal Design for Learning (UDL) model for Basic drawing to meet the 85/85 efficiency criteria, 2) find the drawing techniques performance of the handicapped person from industry need, 3) study the effectiveness of Training package with Universal Design for Learning (UDL) model for Basic drawing, and 4) study student’s satisfaction toward of Training package with Universal Design for Learning (UDL) model for Basic drawing. The sample groups were consisting of 8 physically disabled persons from Pattaya City, Chonburi who study at Redemptory’s Vocational School for People with Disabilities by simple sampling. The results of the study were reveal that as follow: 1) basic geometry skills was the most demanding skill, 2)the efficiency of the Training package with Universal Design for Learning (UDL) model for Basic drawing of geometry skills were at 85.94/90.95 with met the set criteria, 3)the students' learning achievement was higher than the criteria scores of all students, 4) the quality of the Training package with Universal Design for Learning (UDL) model for Basic drawing of geometry skills was very good, 5)the mean of satisfaction of students toward using  Training package with Universal Design for Learning (UDL) model for Basic drawing of geometry skills was highest level (gif.latex?\bar{x}= 4.6, SD = 0.28).

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิดานันท์ มะลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2556). วิธีการสอนที่มุ่งผลลัพธ์โดยนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและการศึกษา เพื่อสร้างพลเมือง. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551. (2551, กุมภาพันธ์ 5). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 3-5.
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550. (2550, กันยายน 27). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 16-18, 22.
ศิริวิมล ใจงาม. (2553). Universal Design for Learning. ใน การประชุมการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (หน้า 1-11). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2553). การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.
________. (2555). การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล Universal Design for Learning. ใน การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หน้า 5-6). กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
สุรศักดิ์ หลาบมาลา. (2559). การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (อัดสําเนา).
อนุรักษ์ เร่งรัด. (2557). การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ภาควิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
CAST. (2011). About Universal Design for Learning. Retrieved October 3, 2017, from
http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.W8NKlGgzbIU.
Eagleton, M. (2008). Universal Design for Learning. Retrieved September 10, 2017, from http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?topicID=1073.
Rose, D. H., & Dolan, R. P. (2000). Universal design for learning, Assessment. Journal of
Special Education Technology, 15(4).
Rose, D. H., & Meyer, A. (2002). Teaching every student in the digitalage: Universal design
for learning. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31