ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • ทัศนียา กองภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การปฏิบัติงาน, สมรรถนะหลัก, ผู้อำนวยการกองการศึกษา

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และ 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ครู นักวิชาการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทเลือกตอบ (Check List) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยใช้สถิติ t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมี 2 กลุ่มและทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้สถิติ F-Test ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม  เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

        ผลการศึกษาพบว่า  1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของบุคลากรการศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านจริยธรรม ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และน้อยที่สุดคือ ด้านการบริการที่ดี 2) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์ พบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

พิสมัย พวงคำ. (2551). สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รัฐพล จันทร์แก้ว. (2551). การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอห้วยแถลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สฤษดิ์ เรืองแก้ว. (2551). สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชการสีมา เขต 7. รายงานการศึกษาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2548). มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา.
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2550). การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency-Based HRM. กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31