ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้แต่ง

  • วรางคณา คงศีล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ความสุขในการทำงาน, คุณภาพชีวิตในการทำงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 2) เปรียบเทียบปัจจัยแต่ละด้านที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน และปัจจัยด้านความสุขในการทำงาน ผู้วิจัยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 276 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือจำนวน 276 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า t–test F-test และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านความสุขในการทำงานโดยรวมและรายด้านของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2) พนักงานที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความสุขในการทำงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกษม ตันติผลาชีวะ. (2546). อยู่อย่างมีสุข. กรุงเทพฯ: วันเนสพริ้นติ้ง.
จินดา หลวงตา. (2553). ความสุขในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษา โรงแรมในเครือบริษัทแห่งหนึ่งในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ดนัย เทียนพุฒ. (2551). บริหารคนในทศวรรษหน้า. กรุงเทพฯ: เอ็กซ์เปอร์เน็ท.
นัฐกรณ์ บัวขาว. (2554). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัท เอ็ม.จี.เอ็น.ซี คิวริตี้การ์ดเซอร์วิส จำกัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
มลิวรรณ วงศ์งาม. (2554). การศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี.วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2558). วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา. จาก http://ssru.ac.th/index.php/th/about-us/concept.html.
ลลิตา ศรีเสาวคนธร. (2554). การศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท เบลโซน่า โพลีเมอริกส์ ลีมีเต็ด (ประเทศไทย). วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศิวิมล คำนวล. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่าง การมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและความสุข : กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2557). รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2557 เรื่อง การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุม. 26 กันยายน 2557.
สิรินทร แซ่ฉั่ว. (2553). ความสุขในการทำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สุรางค์ มะลิทอง. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างความเกี่ยวพันในงาน ความสุขในการทำงาน และคุณภาพ ในการบริการของพนักงานบริการลูกค้ากรณีศึกษาธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Walton, R.E. (1973). Quality of Work Life: What is It?. Sloan Management Review. 15 (Fall 1973), 11-12.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31