กระบวนการบำบัดผู้เสพยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการคืนคน (เคย) ดี สู่การเป็นคนดีอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาภาคเหนือ

ผู้แต่ง

  • วลีรัตน์ แสงไชย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

คำสำคัญ:

ยาเสพติด, กระบวนบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, ผู้บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในจังหวัดภาคเหนือ และเพื่อหาการดำเนินงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนบำบัดผู้เข้ารับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน คือ การไม่เสพซ้ำของผู้เสพยาเสพติด
ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนบำบัดผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ชุมชนและครอบครัวถือเป็นผู้ดำเนินงานหลักที่ส่งผลทำให้กระบวนการบำบัดฟื้นฟูประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

References

จุมพล หนิมพานิช. (2547). การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพา นวลฝั้น. (2561). รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5. เอกสารอัดสำเนา.
------------. (2560). สรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ 2560. เอกสารอัดสำเนา.
------------. (2561). สรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ 2561. เอกสารอัดสำเนา.
วิเชียร ชื่นชอบ. (2558). การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ. จาก https://www.google.co.th/url?sa.
ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2533). นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5. (2560). สรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกรกฎาคม 2560. จาก https://www.oncb.go.th/ONCB_OR5/PublishingImages/ Pages/Event202560.pdf.
------------. (2560). รายงานสถานการณ์ราคายาเสพติด ประจำปี 2560-2561. เอกสารอัดสำเนา.
หน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Drug Policy Consortium – IDPC). (2560). การบำบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับผู้ใช้ยาเสพติดและติดยาเสพติด. การบรรยายสรุปสำหรับทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. จาก http://fileserver.idpc.net/library/cbtx_brief_ENGLISH.pdf.
United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC. (2014). จาก https://www.unodc.org/documents/AnnualReport2014/Annual_Report_2014_WEB.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31