การพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Authors

  • ศิลป์ชัย พูลคล้าย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, คุณธรรม จริยธรรม

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) เพื่อสร้างและปรับปรุงระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบว่า 1. ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์  2) การวางแผนการสอนร่วมกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3) การสนับสนุนผู้เรียนผ่านเครือข่าย 4) การจัดกิจกรรมการสอนออนไลน์บน Google App for Education 5) การประเมินผล และแก้ไขปรับปรุง 2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการเรียนการสอนฯ E1/E2 เท่ากับ 82.87/83.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของนิสิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการะบวนการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิดานันท์ มะลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโพรดักส์.
_______. (2543). เทคโนโลยีและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
ขนิษฐา หินอ่อน. (2559). สื่อพหุมิติปฏิสัมพันธ์สำหรับการศึกษาภควันตภาพ ในบริบทห้องเรียน “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านวิชาทฤษฎีครูช่าง”.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2554). การวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 30, 2557, จาก http://www.educ.su.ac.th/2013/images/stories/210655_01.pdf.
_______. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 7-20.
ดวงพร ธรรมะ. (2556). การพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 7(2), 28-41.
Erin Gibson and team (2009). Towards the Development of a Work Integrated Learning Unit. (Online). from http://www.cfl.mq.edu.au/celebrate/pdf/papers/gibson1.pdf.

Downloads

Published

2019-12-30

Issue

Section

บทความวิจัย