การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสริมทักษะการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • ผกามาศ ชัยรัตน์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ประภาศรี พรหมประกาย สาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ศรีสุดา จงสิทธิผล สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสำคัญ:

สารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี (ICT), การพัฒนา, ทักษะการเรียนรู้ของชุมชน, สถานที่ท่องเที่ยวเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมทักษะการเรียนรู้ของชุมชนในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมทักษะการเรียนรู้ ในการสร้างสื่อดิจิทัล การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน เขตบางกอกน้อย     3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของชุมชน เขตบางกอกน้อย กลุ่มตัวอย่างคือ จำนวนประชากรจำนวน 384 คน พื้นที่ที่ใช้ในศึกษา ได้แก่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รวม 3 แขวง ได้แก่ แขวงศิริราช  แชวงบ้านช่างหล่อ และแขวงอรุณอมรินทร์ ด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความโด่ง (Kurtosis: KURT) และค่าความเบ้ (Skewness: SKEW)

           ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เสริมทักษะการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้ และทักษะการใช้ ICT ของชุมชนมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือในขั้นพื้นฐานและต้องการพัฒนาการใช้และทักษะให้มากขึ้น และกลุ่มที่มีความรู้และทักษะในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั้งสองกลุ่มเห็นด้วยกับการพัฒนาทักษะด้าน ICT เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน

           ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จึงเน้นด้านการพัฒนา เสริมความรู้และทักษะในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสำคัญด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม ICT ขั้นพื้นฐานในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สร้างสื่อโซเชียลมีเดียร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนเขตบางกอกน้อย การให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ชุมชนก้าวทัน ICT ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยและองค์กรต่างๆ เช่น วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า และโรงงานขันลงหิน เป็นต้น ทำให้ชุมชนเขตบางกอกน้อย สามารถผลิตสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเขตรวม คือ สร้างสรรค์สื่อจากโทรศัพท์เคลื่อนที่บันทึกภาพ บันทึกวิดีโอและบันทึกเสียงสัมภาษณ์และสร้างสรรค์สื่อจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ผสมผสานกับการใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมท่องเที่ยว. (2559). สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2558, สืบค้นวันที่ 28 พฤษภาคม 2563. เข้าถึง
ได้จาก www.tourism.go.th
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2559) นวัตกรรมการบริการ : กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การธุรกิจบริการ. สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วารสาร
การจัดการสมัยใหม่.
ดวงกมล โพธิ์นาค. (2559). การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง.
ดนุภัค เชาว์ศรีกุล, ธีรวุฒิ เอกะกุล, และกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2558). การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. อินฟอร์เมชั่น.
ไพศาล กาญจนวงศ์ และรักธิดา ศิริ. (2561). พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
วิทวัส ดวงภุมเมศ, และวารีรัตน์ แก้วอุไร. (2560). การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
สุภัชชา ศรีชะอุ่ม, มณเทียร ชมดอกไม้, และลัดดา ศุขปรีดี. (2557). ผลการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม.
สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2560). ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวกรุงเทพฯอยู่ในคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่. บทความศาสนา-วัฒนธรรม. บริษัท มติชน (จำกัด). สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม
2563.เข้าถึงได้จาก www.matichon.co.th
อรรคเดช โสสองชั้น. (2563). นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา.สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้จาก www.sites.google.com
Partnership for 21st Century Skills. (2010). Framework definition. From documents/P21-Framework-Definitions.pdf. สืบค้นเมื่อ 27
มกราคม 2563 เข้าถึงได้จาก www.p21.org

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30