แนวทางการบริหารจัดการแก้ปัญหาหนี้สินของครูในจังหวัดเพชรบุรี

Main Article Content

สุอนงค์ บัวทอง
ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา บุญส่ง

บทคัดย่อ

           วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาภาวะหนี้สินของครูในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาผลกระทบจากการเกิดหนี้สินของครูในจังหวัดเพชรบุรี และ 3) หาแนวทางการบริหารจัดการแก้ปัญหาหนี้สินของครูในจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีประชากรคือ ครูในจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นสมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำนวน 381 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น และจัดสนทนากลุ่ม จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1)  ภาวะหนี้สินของครูในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัจจุบันส่วนใหญ่มีหนี้สินเป็นตัวเงินจำนวนมากกว่า 1,000,000 บาท  มีหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ผ่อนชำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท และมีสภาพรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย  2) ผลกระทบจากการเกิดหนี้สินของครูในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านหน้าที่การงาน รองลงมาคือ ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านร่างกาย และด้านสังคม ตามลำดับ  และ 3) แนวทางการบริหารจัดการแก้ปัญหาหนี้สินครูในจังหวัดเพชรบุรี คือ ส่งเสริมการบริหารการเงิน ในการบริหารรายได้และรายจ่ายของตัวเอง ให้ความรู้เรื่องการคำนวณดอกเบี้ยและเงินต้น รวมทั้งส่งเสริมวินัยทางการเงิน โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการหนี้สินและส่งเสริมการออม อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน การรักษาวินัยทางการเงิน แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระหนี้ ผลของการผิดนัดชำระหนี้ ภาระผูกพันเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีครูที่เป็นหนี้แล้วมีความสามารถในการชำระหนี้ พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ประกอบกับหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อให้สถาบันการเงินรับเข้าเป็นลูกหนี้ในระบบตามความสมัครใจ  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การบริหารทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นครูควรให้ความสำคัญโดยควรมีการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการออมเงิน  การลงทุน และการใช้จ่ายให้เกิดความสมดุลกับรายได้ที่มี รวมทั้งมีการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. (2560). สถานการณ์ยอดหนี้สินของครู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน.
จุฑารัตน์ โทษาธรรม. (2548). สภาพหนี้สินกับความเครียดในที่ทำงานของข้าราชการครู.วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เจริญ ภูวิจิตร์. (2551). แนวคิดและการบริหารจัดการครูยุคใหม่. วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีที่ 28.
นันทรัตน์ จิโรภาส. (2552). ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
ปรีชา เมืองพรหม. (2560). ก่อหนี้แล้วไม่ใช้หนี้ นี่หรือครูไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมพัฒนาครูไทย.
พิชชากร แจ่มศรี. (2550). ภาวะหนี้สินและแนวทางการบริหารหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
พิชัย ลิมานนท์ดำรง. (2547). ศึกษาภาวะหนี้สินของสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครูจังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี.
ยุพา กิตติดุษฎีธรรม. (2549). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเป็นหนี้สินของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2553). หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรากรณ์ สามโกเศศ. (2561). Global change 4. กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป.
วันวิสาข์ ยิฏฐะสิริ. (2561) : สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2562.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด. (2560). ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี : สหกรณ์.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ. (2560). ปัญหาหนี้ครู. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2560). สถานการณ์หนี้ครู. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.
อเนก ศรีสำราญรุ่งเรือง. (2550). ภาวะหนี้สินแลแนวทางการบริหารหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อุมาพร คงยาง. (2561) : สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2562.