ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ระดับประถมศึกษา

Main Article Content

ขวัญชนก บุญนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ระดับประถมศึกษา ศึกษาระดับสมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามระดับประถมศึกษา ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ระดับประถมศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 314 คน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมาทั้งสิ้น 314 ฉบับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบลำดับขั้น


              ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ระดับประถมศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านบุคลากร ด้านโครงสร้าง ด้านภาวะผู้นำ ด้านกลยุทธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านกระบวนการ 2) ระดับสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามระดับประถมศึกษา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาผู้เรียน รองลงมาคือการบริหารการจัดชั้นเรียน การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาวะผู้นำ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส่วนลำดับสุดท้ายคือ การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่21 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ได้ดังนี้คือ ปัจจัยด้านกลยุทธ์(X5) ปัจจัยด้านกระบวนการ (X4) และปัจจัยด้านบุคลากร (X3)


                    สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  = 1.996 + .226X5 + .188X4 + .122 X3


                    สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน y = .336Z5 + .250 Z4+ .188 Z3

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัญญารัตน์ ขันไชย. (2553). ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ขวัญใจ สุดรัก. (2553). ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี.
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ฉัตรชัย หวังมีจงมี. (2560). สมรรถนะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 : ปรับการเรียน เปลี่ยนสมรรถนะ. วารสารสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 12(2)
ทรรศนกร สงครินทร์. (2560). ปัจจัยทางด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, วิทยาลัยสันตพล.
เทื้อน ทองแก้ว. (2549). สมรรถนะ(competency) : หลักการและแนวปฏิบัติ.เอกสารประกอบการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
บารีนา มะแซ. (2559). ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. สาขาบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
ประภาพร จันทรรัศมี. (2554). กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา. สาขาบริหารการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัณฑารีย์ ฟองแพร่. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการทำงานสูง:กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจโลก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปิยนุช แสงนาค. (2559). สมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี. สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ไพฑูรณ์ สินลารัตน์. (2560). ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฟารีดา เชื้อผู้ดี. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารตามหลักอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในกรุงเทพมหานคร
และนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา. (2556). ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2554. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2547). พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(สํานักงานก.พ.). (2553). คู่มือกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง (พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ:
ประชุมช่าง.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553).
อรพรรณ ทิมครองธรรม.(2560, มกราคม-มิถุนายน).ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของรูสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อัครเดช ไม้จันทน์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Adams, D., Raman Kutty, G. & Mohd Zabidi, Z. (2017). Educational Leadership for the 21st Century. International Online Journal of Educational
Leadership, 1(1), 1-4.
Benade, L., & Gardner, M., Teschers, C., & Gibbons, A. (2014). 21st Century Learning in NewZealand: Leadership Insights and Perspectives.
Journal of Educational Leadership, Policy and Practice. 29. 47-60.
Hafsah Jan. (2017). Teacher of 21 st Century: Characteristics and Development. School of Education & Beharioural Sciences, University of
Kashmir, Srinagar India
Jan, H. (2017). Teacher of 21 st Century: Characteristics and Development. School of Education & Beharioural Sciences, University of Kashmir,
Srinagar India.
Kingsley O. Omorogiuwa, evelyn O. aibangbee. (2017). Factors Influencing The effectiveness of school based assessment in public junior
secondary schools in Benin city (Nigeria).
McClelland, D.C. (1973). “Testing for Competence Rather than for Intelligence.” American Psychologist 28, 1(January): 1-14.
Nessipbayeva, O. (2010).The Competencies of the Modern Teacher. Suleyman Demirel University Almaty Kazaksatan.
Singh, R. & Muniandi. (2012). Factors Affecting School Administrators’ Choices in Adopting ICT Tools in Schools - The Case of Malaysian
Schools.
Voogt, J. (2011). Teacher competencies for 21st century pedagogy. University of Twente, Netherlands.
Yamane, Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork :Harper and Row Publication.