การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 8 Ps เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

Main Article Content

ภูริชญ์ นันทะเสน
เพชร อักโข

บทคัดย่อ

             จากการศึกษาวิจัย เรื่องแนวทางการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 8 Ps เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 8 Ps ที่ส่งผลต่อการขยายช่องทางการตลาดธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จากการศึกษา พบว่า ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ พบว่า ผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพดำเนินการเพาะปลูกผักบางชนิดเอง และสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ (supplier) ด้านการกำหนดราคา ผู้ประกอบการมีเกณฑ์ในการกำหนดราคาของอาหารตามราคาต้นทุน และกำหนดราคาของอาหารตามลักษณะของผู้บริโภค ด้านช่องทางในการจำหน่าย ผู้บริโภคส่วนมากนิยมใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพโดยตรงกับทางร้านและมีผู้บริโภคบางส่วนนิยมใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพผ่านฟิตเนสและผ่านสื่อโซเซียล  ด้านผู้บริโภคสามารถสืบค้นข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้ ผู้บริโภคสามารถสืบค้นข้อมูลและแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook  Instagram และ Line ของร้าน ด้านวิธีการในการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภค โดยมีการสื่อสารด้วยวิธีการสื่อสารแบบพูดปากต่อปากของผู้บริโภค ด้านผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการรอรับบริการในแต่ละครั้ง ผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการรอรับบริการในแต่ละครั้ง ประมาณ 10-15 นาที ซึ่งอาหารบางรายการต้องวัตถุดิบเน้นความสดใหม่ ไม่สามารถเตรียมวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าในระยะยาวได้ ด้านปัจจัยสำคัญที่ทางร้านสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการได้ คือ ผู้บริโภคใช้บริการโดยเน้นรสชาติที่ถูกปาก และเลือกผู้บริโภคบางรายเลือกใช้บริการเพราะชื่อเสียงของทางร้านที่เป็นที่รู้จักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ด้านร้านอาหารเพื่อสุขภาพใส่ใจในข้อมูลรายละเอียดของผู้บริโภค ซึ่งพนักงานมีการสอบถามผู้บริโภคถึงความต้องการในการรับบริการ และพนักงานสามารถตอบคำถามรายการอาหารได้ทุกรายการ เช่น วัตถุดิบหรือส่วนผสมหลักของอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวนแคลลอรี่ในแต่ละจาน ส่งผลให้สามารถการนำส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารเพื่อสุขภาพมากำหนดทิศทางการนำไปสู่กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ นำจุดเด่นของร้านด้านความหลากหลายของเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเป็นปัจจัยสำหรับดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอาหาร ส่งเสริมการตลาดโดยเพิ่มช่องทางการขายตามงานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลอาหาร งานสินค้า OTOP เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพรู้จักมากขึ้น และเปิดโอกาสให้คนที่ไม่เคยทดลองอาหารเพื่อสุขภาพได้ทดลองและเพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ นำอาหารเพื่อสุขภาพไปผูกกับธุรกิจฟิตเนสหรือสถานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ครบจบในที่เดียว เน้นการใช้กลยุทธ์การขายผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Instagram และ Line หรือเน้นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น Grab Food U-bon Hero เป็นต้น เพื่อลดข้อจำกัดในด้านช่องทางการขายไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จันทร์ฉาย อมรยิ่งเจริญ และคณะ (2558). การศึกษาพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต. เอกสารวิจัย, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร.
ชีวรรณ เจริญสุข. (2557). องค์ประกอบกลยุทธ์ทางการตลาด. สืบค้นเมื่อ สิงหาคม 21, 2562,
จาก https://maymayny.wordpress.com
ณัฐกฤตา นันทะสิน. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร. เอกสารวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, กรุงเทพมหานคร.
ถนอม บริคุต. (2557). แนวคิดทฤษฎีทางการตลาดของผู้บริโภคสินค้าและบริการ. สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 31, 2562,
จาก http://www.research-system.siam.edu
บุญส่ง วงษ์ฤทธิ และศศิธร เพียรอ้อย. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค. เอกสารวิจัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, อยุธยา.
พลอย แย้มเสนาะ. (2560). กลยุทธ์ทางการตลาด. สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 31, 2562, จาก https://sites.google.com
ยงยุทธ เสาวพฤกษ์. (2561). แนวโน้มการเติบโตของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของไทย.
สืบค้นเมื่อ กรกฎาคม 29, 2562, จาก www.prachachat.net