ผลกระทบของความผูกพันของผู้บรรยายและบุพปัจจัยต่อการรับรู้ศักยภาพทางด้านการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Main Article Content

พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
ประยงค์ มีใจซื่อ
สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหารผู้บรรยายที่มีความสามารถสูงต่อการรักษาผู้บรรยายที่มีความสามารถสูงต่อความผูกพันของผู้บรรยายและต่อการรับรู้ศักยภาพทางด้านการแข่งขันของมหาวิทยาลัย (2) เพื่อศึกษาผลกระทบของการรักษาผู้บรรยายที่มีความสามารถสูงต่อความผูกพันของผู้บรรยายและต่อการรับรู้ศักยภาพทางด้านการแข่งขันของมหาวิทยาลัย และ (3) เพื่อศึกษาผลกระทบของความผูกพันของผู้บรรยายต่อการรับรู้ศักยภาพทางด้านการแข่งขันของมหาวิทยาลัย


การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักในการวิเคราะห์ผล และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสนับสนุนยืนยันผลการวิจัย โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบจำลองสมการโครงสร้างจากผู้บรรยายของมหาวิทยาลัยราชภัฎจำนวน 600 ราย ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร 18 ราย ผลการวิจัยพบว่า การบริหารผู้บรรยายที่มีความสามารถสูงมีอิทธิพลต่อการรักษาผู้บรรยายที่มีความสามารถสูง และการรับรู้ศักยภาพทางด้านการแข่งขันของมหาวิทยาลัย การรักษาผู้บรรยายที่มีความสามารถสูงมีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้บรรยายและการรับรู้ศักยภาพทางด้านการแข่งขันของมหาวิทยาลัย และความผูกพันของผู้บรรยายมีอิทธิพลต่อการรับรู้ศักยภาพทางด้านการแข่งขันของมหาวิทยาลัย ส่วนการบริหารผู้บรรยายที่มีความสามารถสูงไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้บรรยาย ข้อค้นพบใหม่หรือคุณค่าของงานวิจัยงานวิจัยนี้ได้มีการประยุกต์หลักการบริหารผู้บรรยายที่มีความสามารถสูงกับการรักษาผู้บรรยายความผูกพันของผู้บรรยายและการรับรู้ศักยภาพทางด้านการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏของประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2562). www.plan.vru.ac.th. ค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2562.

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ. (2562). บรรยายพิเศษตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี.

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562. (2562). ราชกิจจานุเบกษา. 1 พฤษภาคม 2562.

พระราชบัญญัติบริหารกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2562. (2562). ราชกิจจานุเบกษา. 1 พฤษภาคม 2562.

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551. (2551). ราชกิจจานุเบกษา. 5 กุมภาพันธ์ 2551.

สมบัติ กุสุมาวลี. (2553). อ่าน HR มาเล่า เอา HR มาเขียน (HR Synergy No.1 IN OD Major). กรุงเทพฯ: สนพ. แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560). รายงานจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 จำแนกตาม ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ประเภทบุคลากรย่อย (มีชั่วโมงสอนและมีชั่วโมงช่วยสอน) และเพศ. http://www.info.mua.go.th/information/show_all_statdata_table.php?data_show=4. ค้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561.

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2558). กลยุทธุ์การบริหารและพัฒนาพนักงานดาวเด่น. เอช อาร์เซ็นเตอร์ จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

Anitha J., (2014) "Determinants of employee engagement and their impact on employee performance". International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 63 Issue: 3, pp.308-323

Bartol K.M. and Martin D.C. (1991). Management. New York; McGraw-Hill.

Christos Sigalas. (2015). Competitive advantage: the known unknown concept. Management Decision, Vol. 53 Issue: 9, pp. 2004 – 2016.

Clive Wilson. (2012). Strategic engagement and alignment of corporate talent. Development and Learning in Organizations: An International Journal, Vol. 26 Issue:5, pp. 4 -8.

Henricsson et.al. (2004). Rethinking competitiveness for the construction industry. Association of Researchers in Construction Management.

Jyotsna Bhatnagar. (2007). Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention. Vol. 29 Issue: 6, pp. 640 – 663.

Jurše, M. and Mulej, M. (2011), "The complexities of business school alignment with the emerging globalisation of business education", Kybernetes, Vol. 40 No. 9/10, pp. 1440-1458.

Kumar H. and Raghavendran S. (2013). Not by money alone the emotional wallet and talent management. Journal of Business Strategy, Vol. 34 No. 3. pp. 16-23.

M.E. Porter. (1991). Towards a dynamic theory of strategy. Strategic Management Journal, Vol. 12, 95-117.

Michael Baker, Diane Kubal and Tom O’Rourke. (2006). How to use innovative approaches to retain key talent. Strategic HR Review, Vol. 5 Issue: 6, pp. 5

Nada Al Mehrzi, Sanjay Kumar Singh, (2016) "Competing through employee engagement: a proposed framework". International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 65 Issue: 6, pp.831-843