โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยจากผลกระทบภายนอก ความคล่องตัว และกลยุทธ์ ที่มีต่อประสิทธิผลของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มือสองในประเทศไทย

Authors

  • ศจีทิพ ถวิลหวัง นักศึกษาปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • ดร.นริศ เพ็ญโภไคย อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร

Keywords:

ประสิทธิผล, ผู้ประกอบการ, อสังหาริมทรัพย์มือสอง

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยจากผลกระทบภายนอกองค์การ ความคล่องตัว และกลยุทธ์ ที่มีต่อประสิทธิผลของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มือสองในประเทศไทย และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่สร้างจากการแนวคิดและผลการศึกษาที่ผ่านมากับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มือสองในประเทศไทย 244 ตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิผลและปัจจจัยผลกระทบภายนอกองค์การ ความคล่องตัว และกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้ประกอบการฯ นำมาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของข้อมูลได้สูงกว่าเกณฑ์คือ 0.818 และค่าความเที่ยงตรงผ่านเกณฑ์การพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยและวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงสาเหตุและตรวจสอบความสอดคล้อง พบว่าปัจจัยที่เป็นผลกระทบจากภายนอกองค์การ ความคล่องตัว และการใช้กลยุทธ์ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มือสองในประเทศไทยส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้ประกอบการฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.474, 0.360 และ 0.190 ตามลำดับ เมื่อทำการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีชี้วัดความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างได้แก่ x2 = 55.96, df = 56, x2/df = 0.999, P-value = 0.476, RMSEA = 0.000, GFI = 0.966, AGFI = 0.944 ซึ่งแปลผลได้ว่าค่าทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามค่าดัชนีชี้วัดความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล และค่า R2 = 41.60 แปลผลได้ว่าตัวแปรทุกตัวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลได้ร้อยละ 41.60

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชูเกียรติ เนื้อไม้. (2560). โมเดลเชิงสาเหตุด้านกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทยผ่านสื่อออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017” “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
ชนกานต์ ชาวะหา. (2557). กลยุทธ์ในการดำเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม. RMUTT Global Business and Economics Review, 9(2), 69-77.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2555). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2(1), 68-70.
พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผล การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 4(1), 100-112.
พัลลภ กฤตยานณวัฒน์. (2542, กรกฎาคม). บทบาทและภารกิจของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 5(19), 39 - 45.
ภรณี มหานนท์, คุณหญิง. (2529). การประเมินประสิทธิผลขององค์กร = Evaluation of organizational effectiveness (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ.
วัชรินทร์ บุญรักษา. (2561). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 12(ฉบับพิเศษ), 23-38.
โสภณ พรโชคชัย. (2555). การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย.
ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย บจ. (2562). สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 6, 2562, จาก https://www.ddproperty.com.
Drago, William A. Lbert. (1990). Strategic management and the search for determinants of organizational effectiveness. ProQuest Dissertations and Theses.
Gerloff, E. A. (1985). Organizational theory and design: A strategic approach for manage-ment. New York: McGraw-Hill.
Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H., Jr. (2012). Organizations: behavior, structure, processes. [book] (14th ed). Irwin.
Gilmartin, M., & Steeves, Richard H. (1999). Strategy and Organizational Effectiveness: A Case Study of Health Care Service Change. ProQuest Dissertations and Theses.
Gonzales, O., Schaefer, Thomas, Levith, Earl, & McLaughlin, Gregory. (2016). The Influence of Smart Technology Adoption on the Decline in the Use of Real Estate Agents. ProQuest Dissertations and Theses.
Javad Sadeghi, Alireza Fathizadeh, Seyed Ali Akbar Ahmadi, Mohsen Daryabeigi, & Leili Taherkhani. (2012). A study on the relationship between organizational structure and organizational agility: A case study of insurance firm. Management Science Letters, 2(8), 2777-2788.
Nicholas D. Evans. (2002). Business Agility Strategies of Gaining a Competitive Advantage through Mobile Business Solutions. n.d.
Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling (2nd ed.). Taylor & Francis [CAM].
Steers, Richard M. (1991). Introduction to organizational behavior (4th ed.). New York: Harper Collins, Organizational Behavior.

Downloads

Published

2021-06-29

Issue

Section

บทความวิจัย