Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 08 4593 9223
ISSN 2985-2196 (Online)

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแ
Phone 080 612 4102

Support Contact

นายทวิช ปิ่นวิเศษ
Phone 08 4593 9223