Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 0 5572 1879, 0 5572 2500 ต่อ 1760

Principal Contact

ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
Phone 08 6929 5435

Support Contact

นายทวิช ปิ่นวิเศษ
Phone 08 4593 9223