Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 08 4593 9223

Principal Contact

ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
Phone 08 6929 5435

Support Contact

นายทวิช ปิ่นวิเศษ
Phone 08 4593 9223