สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์ เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จำนวน 3 ท่าน (ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจพิจารณาบทความจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้แต่ง)

Vol. 27 No. 4 (2021): October-December

Published: 2021-12-27

Ethnic Identities Reflects Through Storytelling to Promote Community-Based Tourism

Suprawee Sang-Arunchalaemsuk, Euamporn Foutemwong, Pacharavalee Kanittasen, Chatnaree Meesukko

53-64

Development Worship Dance for Thao Suranaree

Weerapong Tamklang, Nataporn Rattanachaiwong

170-183

Creative Drama for Urderstanding in Gender Diversity

Areewan Boonyang, Sun Tawalwongsr

184-191

View All Issues

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

Indexed in tci