สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์ เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จำนวน 3 ท่าน (ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจพิจารณาบทความจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้แต่ง) สำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จำนวน 4,500 บาท/เรื่อง ทางวารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในขั้นตอน Peer Review

ISSN 2985-2196 (Online)

Vol. 29 No. 4 (2023): October-December

Publish both research results creative works and academic works The fields of humanities and social sciences include education, political science, and public administration. Community and cultural development, economics, law, business administration, tourism, communication arts

Published: 2023-12-18

Development of the Khao Muk Krong Nature Trail, Phang Nga Province by the Co-Design Process

Benjaporn Kaewuthai, Kanookwan Kaewuthai, Suttinee Pornpanpaibul

95-111

A Study on the Identity Identification of Pickled Fish in Nakhon Si Thammarat Province for Brand Communication

Methawee Chamnian, Korrakot Chamnian, Panjaporn Kuenui, Treererk Pechmon, Maytira Krainathee

112-124

The System Development of Natural Tourists Attraction Guide on Mobile Devices Case Study of Ubon Ratchathani Province (Phase 2)

Maitree Rimthong, Kriangsak Rukpukdee, Pramote Namwong, Wachira Morachath, Kiattisak Phranet

125-142

View All Issues

ISSN 2985-2196 (Online)

Indexed in