สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย. และ ต.ค.-ธ.ค.) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

Vol. 26 No. 4 (2020): October-December

Published: 2020-12-01

Full Paper

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Editorial

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

Table of Contents

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Development Approach of Tourism Resources in the Lower Area of Sonkhla Lake for Thai Muslim Tourists

Somchai Prabrat, Wareeporn Chusri, Waraporn Suksanchananun, Saranya Yomad, Wipa Wangsirikul

29-42

A Development of Model Temples on Dhamma Practice

Phrakhruphisaipariyattikit (Kaen Ackhawanno/Phumfag)

179-193

Model of Development Family Institutionintegrative Buddhismbased

Phrakhruphisonkitchathon (Thoetthun Dhammakamo/Choengernduen)

194-210

Figure of Speech of Women in Kridsana Asoksin's Novel

Suthathip Hangboon, Somkiat Rakmanee, Rujira Sengnet

223-239

View All Issues

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

Indexed in tci