สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์ เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จำนวน 3 ท่าน (ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจพิจารณาบทความจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้แต่ง)

Vol. 27 No. 3 (2021): July-September

Published: 2021-09-27

The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.) Vol.27 No.3 July-September 2021

Research and Development Institute Kamphaeng Phrt Rajabhat University
View All Issues

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

Indexed in tci