สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์ เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จำนวน 3 ท่าน (ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจพิจารณาบทความจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้แต่ง)

Vol. 28 No. 3 (2022): July-September

Published: 2022-10-03

THE DEVELOPMENT OF CLOUD BASED LEARNING BY USING COLLABORATIVE LEARNING AND CRITICAL THINKING TO ENHANCE DIGITAL MEDIA LITERACY FOR MATTAYOM SUKSA STUDENTS

ทวีสิน อำนวยพันธ์วิไล, Pichayapha Yuangsoi, Rujroad Keawurai, Kittipong Phumpuang

81-94

The Development for Marketing Strategy of Trders’ Gem Retail Tak Province

ฐิติโรจน์ รินรส, Saran Wongkhamchan , Ramad Chochai

110-123

The Development of Thai Sign Language Multimedia on Home Economics for Students with Hearing Impairment

วันทนา แดงเรือง, Jiraphat Kaewsritong, Wirachya Intakan

163-175

View All Issues

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

Indexed in