สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์ เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จำนวน 3 ท่าน (ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจพิจารณาบทความจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้แต่ง)

Vol. 28 No. 2 (2022): April-June

Published: 2022-05-23

Vol.28 No.2 April-June 2022

The Golden Teak Humanity and Social Science Journal

PIPAT MON OF DONTRI-SANOR FAMILY

ชัชชัย พวกดี, Veera Phunsue

153-165

View All Issues

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

Indexed in tci