จริยธรรมในการตีพิมพ์ในวารสาร “สักทอง” (Publication Ethics)

           การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานงานสร้างสรรค์ในปัจจุบันมีหลากหลายลักษณะ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือตำรา เอกสารประกอบการสอน งานแปล บทความวิชาการ บทความจากงานวิจัย งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ งานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ งานประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่วข้องจะต้องปฏิบัติตามหลีกการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์ (Publication Ethics) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

 บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ (Duties of Editors)

 1. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบบทความที่ส่งมาเพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสารทุกบทความ โดยพิจารณาเนื้อหา ความสอดคล้อง เป้าหมาย และขอบเขตของวารสาร และตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนตีพิมพ์
 2. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความ ผู้นิพนธ์ และสังกัดของผู้นิพนธ์
 3. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และจะต้องไม่นำบทความหรือวารสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และนำไปเป็นผลงานของตนเอง
 4. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่แก้ไขผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยยึดผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลัก
 5. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด
 6. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องรักษามาตรฐานของวารสาร และรวมพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพ มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 7. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการตรวจสอบพบว่าบทความที่ตรวจพิจารณา มีการคัดลอกผลงานจากที่อื่นๆ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องแจ้งให้ผู้นิพนธ์ทราบทันที และปฏิเสธบทความนั้นไม่ผ่านการลงตีพิมพ์
 8. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นิพนธ์ ให้แก่บุคคลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง
 9. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว

 บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรางคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องคำนึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก โดยพิจารณาบทความด้วยหลักการและเหตุผลทางวิชาการ โดยปราศจากอคติ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักษาระยะเวลาในการตรวจประเมินตามกรอบเวลาที่กำหนด และไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักว่าตนเองมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของบทความที่ได้ตรวจประเมินอย่างแท้จริง
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากบทความที่ตรวจประเมินโดยเด็ดขาด
 5. หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบว่าบทความที่ตรวจพิจารณา มีการคัดลอกผลงานจากที่อื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบทันที หรือปฏิเสธบทความนั้นไม่ผ่านการตรวจประเมิน

 บทบาทและหน้าที่ของผู้นินพธ์ (Duties of Authors)

 1. บทความของผู้นินพธ์ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 2. ชื่อผู้นิพนธ์ที่ปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในบทความนี้จริง
 3. ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมาเสนอหรืออ้างอิงในเนื้อหา และท้ายบทความของตนเอง ถ้าวารสารทราบว่าบทความของผู้นิพนธ์มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น ทางวารสารจะไม่ขอรับผิดชอบ และให้เอาผิดจากผู้นิพนธ์ทุกประการ
 4. ผู้นิพนธ์ต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์ให้แก่วารสารก่อนการตีพิมพ์ และไม่นำบทความไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์กัลแหล่งอื่นๆ หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว
 5. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้ตรงตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ในคำแนะนำของวารสารอย่างถูกต้อง
 6. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัยนี้
 7. ผู้นิพนธ์ต้องไม่บิดเบียนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในบทความ