Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • การส่งไม่ได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้และไม่ได้นำเสนอก่อนวารสารอื่นเพื่อการพิจารณา (หรือมีคำอธิบายอยู่ในความคิดเห็นต่อบรรณาธิการ)
  • ไฟล์ที่ส่งอยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร OpenOffice, Microsoft Word, RTF หรือ WordPerfect
  • หากมีให้ระบุ URL สำหรับการอ้างอิง
  • ข้อความเว้นวรรคเดียว ใช้แบบอักษร 12 จุด ใช้ตัวเอียงแทนการขีดเส้นใต้ (ยกเว้นที่อยู่ URL) และภาพประกอบตัวเลขและตารางทั้งหมดจะถูกวางไว้ในข้อความในจุดที่เหมาะสมแทนที่จะอยู่ที่ตอนท้าย
  • ข้อความเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับโวหารและบรรณานุกรมที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์สำหรับผู้แต่งซึ่งมีอยู่ใน About the Journ
  • หากส่งไปยังส่วนที่ตรวจสอบโดยเพื่อของวารสารจะมีการปฏิบัติตามคำแนะนำในการตรวจสอบการ

คำแนะนำในการเขียนบทความ (คลิก)

     การส่งต้นฉบับและการพิมพ์บทความ หลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับและการพิมพ์บทความ

     1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ตามรูปแบบและข้อแนะนำในการเขียนบทความของวารสารนี้เท่านั้น
     2. ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และจะต้องไม่ส่งตีพิมพ์ซ้ำซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน
     3. การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะเรียงตามลำดับก่อนหลังตามวันที่ได้รับเรื่อง
     4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่องรวมทั้งการปรับปรุงบทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้อ่านบทความ
     5. กรณีเป็นบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กองบรรณาธิการจะคัดเลือกบทความที่นักศึกษาส่ง ซึ่งอาจไม่ได้ตีพิมพ์ทุกบทความ
     6. บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยของคณะผู้เขียนไม่ใช่ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนและคณะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน
     7. บทความที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร การส่งต้นฉบับ ส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคาร 1 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  62000โทรศัพท์ 0 5572 1879, 0 5572 2500 ต่อ 1760  และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
นายทวิช  ปิ่นวิเศษ โทรศัพท์ 08 4593 9223, 0 5572 1879, 0 5572 2500 ต่อ 1760 Fax. 0 5570 6518E-mail : golden.teak.journal@gmail.com

     รูปแบบการพิมพ์บทความ
     1. ให้พิมพ์ลงบนกระดาษ ตั้งค่ากระดาษเป็น B5 (JIS) โดยจำนวนหน้าของเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 หน้า ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK และแต่ละหน้าไม่เกิน 30 บรรทัด
     2. ข้อปฏิบัติการพิมพ์แต่ละหัวข้อ/ส่วนประกอบที่หัวข้อ/ส่วนประกอบคำอธิบาย1ชื่อบทความระบุชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร  16 พอยท์ชนิดหนา ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ2ชื่อผู้เขียนบทความระบุชื่อผู้วิจัย,ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี), อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
     3. สังกัดผู้เขียนบทความระบุวุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาหรือวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานที่สังกัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์ ธรรมดา ไว้ที่เชิงอรรถท้ายหน้า
     4. บทคัดย่อบทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 10 บรรทัดและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คำ
     5. คำสำคัญระบุคำสำคัญ 2-5 คำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ท้ายบทคัดย่อ
     6. เนื้อหาทุกหัวข้อใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา วางไว้ชิดขอบซ้าย ส่วนรายละเอียดใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ธรรมดา ประกอบด้วย 1. บทนำ สรุปความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาอย่างเป็นลำดับและเรียบเรียงอย่างเชื่อมโยงกัน มีการอ้างอิงและปิดท้ายด้วยวัตถุประสงค์ 2. วิธีดำเนินการวิจัย ระบุรูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ โดยเขียนเป็นความเรียง ไม่ต้องแยกเป็นข้อๆเหมือนวิทยานิพนธ์ 3. ผลการวิจัย รายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ อาจมีตารางหรือภาพประกอบได้ 4. อภิปรายผล อาจนำเสนอแยกจากผลการวิจัยหรือเสนอไปพร้อมๆ กัน  ก็ได้ โดยปรับหัวข้อเป็นผลการวิจัยและอภิปรายผล 5. บทสรุป สรุปประเด็นที่พบและประเด็นการศึกษาต่อการนำไปใช้ ตลอดจนจุดอ่อนหรือข้อควรระมัดระวังหากเป็นบทความวิชาการจะมี 3 หัวข้อ คือ บทนำ เนื้อหา และการอ้างอิงแหล่งสารสนเทศ และบทสรุป
     7. ตาราง (ถ้ามี)ตารางที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ตารางแบบเส้นคู่ เปิด-ปิดตาราง
     8. การอ้างอิงในเนื้อหาลงรายการชื่อผู้แต่ง, ปี, หน้า ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในวารสารนี้ (ยึดรูปแบบ APA)
     9. เอกสารอ้างอิงการอ้างอิงในเนื้อหาทุกรายการต้องนำไปใส่ไว้ในเอกสารอ้างอิงท้ายบทความในรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมที่กำหนดไว้ในวารสารนี้ (ยึดรูปแบบ APA) และต้องพิมพ์ทั้งภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษ